Skip to content

4.8 Fair play

Dato for siste revisjon av denne planen: Helge Bækø; 19.04.2018

1. Våre verdier(fra Handlingsplan Bjørnevatn IL 2018-2021)

 • Klubben skal etterstrebe Fair Play i alle ledd.
 • Klubben skal preges av respekt og likeverd.
 • All aktivitet skal utføres med glede og i trygge rammer
 • Klubben skal jobbe mot mobbing og rasisme
 • Klubben skal arbeide aktivt for inkludering og integrering. 
 • Vi ønsker at alle skal være stolte av klubben sin.
 • Klubben skal jobbe aktivt for å forhindre kampfiksing og doping.
 • Klubben aksepterer ikke seksuell trakassering.

Merknad: Dette er de føringer årsmøtet 2017 har gitt til klubben med hensyn på verdier i vårt arbeid frem mot 2021. I vårt arbeid for å oppnå status som Kvalitetsklubb, skal vi jobbe mere spesifikt med å definere våre klubb-verdier nærmere. En revisjon av dette punktet vil ventelig være på plass i løpet av 2018. 


2. Klubbens rutine for Fair play-ansvarlig; vedlegg 1


3. NFF ‘s retningslinjer for barn-og ungdomsfotball: vedlegg 2


4. Fair play i styrerommet

Klubbstyret skal være opptatt av å ha Fair play på agenda i styremøter. 


5. Fair play på foreldremøter

NFF-fotballens verdigrunnlag og vår Fair play plan skal være på agenda i alle foreldremøter. Agenda foreldremøter: vedlegg 3


6. Fair play i trenerforum

Fair play skal være på agenda i trenerforum når FP-ansvarlig har saker eller informasjon som det er naturlig å ta opp her.


7. Fair play I barnefotball 6-12 år: treer, femmer og sjuer

Hjemmelagets trener tar initiativ til et Fair play-møte mellom trenerne og dommeren før kampen.
Utgangspunktet for en jevn og utviklende kamp er NFFs barnefotballregler.

Gå gjennom følgende punkter på møtet og gjør tydelige avtaler:
Spillet:

 • Det skal ikke være høyt press ved igangsetting fra motstanders keeper ved dødball (spilleregel 16).
 • Ekstra spiller kan settes inn ved fire måls differanse(spilleregel 3).
 • Målsparkregelen og tilbakespills-regelen benyttes(spilleregel 12 og 16).

Rammene:

 • Husk Fair play-hilsen før og etter kampen.
 • Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder -og spillersiden.
 • Det må være enighet om å gjøre dommeren god.
 • Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner.


8. Fair play I ungdomsfotball 12-18 år. Nier og elver.

Dommeren, eller hjemmelagets trener hvis det ikke er oppsatt dommer, tar initiativ til et Fair play-møte mellom dommeren og trenerne før kampen.

Gå gjennom disse punktene på møtet og gjør tydelige avtaler:

 • Husk Fair play-hilsen før og etter kampen.
 • Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder-og spillersiden.
 • Trenere/lagledere har ansvar for å skape et godt Fair play-klima under kampen.
 • Det må være enighet om å gjøre dommeren god.
 • Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner.
 • Etter loddtrekningen gjennomfører dommer og kapteiner «Handshake for Peace».

9. Fair play oppførsel fra treneren

Som trener er jeg et forbilde for spillerne mine. Da er det viktig at jeg utviser trenervett:

 • Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv 
 • Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne «innenfra».
 • Jeg velger å være positiv, fordi jeg vet at min oppførsel – både positiv og negativ – smitter over på andre.
 • Jeg påvirker både mine spillere, «benken» min, dommeren, motstanderlaget og publikum gjennom positiv språkbruk og kroppsspråk.
 • Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine og en god ambassadør for fotballen og klubben min.

Trenervett gir kampvett:

 • Gjennom Fair play-møtet er jeg med på å skape en god fotballopplevelse for alle.
 • I barnefotball samarbeider jeg med motstanderlagets trener om å skape jevnbyrdighet i kampen.
 • Jeg tar ungdoms-spillerne med på råd. Jeg har autoritet, men er ikke autoritær.
 • Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet.
 • Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste spillsituasjon. Jeg gjør dommeren god og henger meg ikke opp i dommeravgjørelser.
 • Jeg er forberedt på at temperaturen kan bli høy, men jeg, «benken» min og spillerne mine skal takle det positivt og konstruktivt.


10. Fair play oppførsel på tribunen og foreldrevett

For å få et godt klima på og utenfor banen, så er det avgjørende å ha gode relasjoner og en god dialog med foreldregruppa. Det er viktig å klargjøre klubbens verdier, retningslinjer og lagets kjøreregler overfor foreldrene, slik at de blir bevisst sin rolle. Foreldremøter er en god arena for å skape og vedlikeholde denne bevisstheten. Bruk gjerne Foreldrevettreglene som en inngang til foreldremøter.

 • Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
 • Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
 • Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
 • Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
 • Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
 • Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
 • Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

Rutine: Fair play ansvarlig i Bjørnevatn IL

Dato for siste revisjon av denne rutinen: Helge Bækø; 19.04.2018

1. Bakgrunn for krav om Fair play-ansvarlig

Fair play er grunnfjellet i fotballens verdier og skal gjennomsyre alt vi gjør på alle nivåer. Fair play handler om det som skjer på og utenfor banen. For å ha et konstant fokus og systematikk i arbeidet skal klubben ha en plan for Fair play-arbeidet og en ansvarlig for implementering.
Som en Kvalitetsklubb skal klubben ha én person som innehar rollen Fair play-ansvarlig og vedkommende skal ha en instruks.

2. Stillingsinstruks for Fair play-ansvarlig i BIL

 1. Overordnet ansvar for implementering av klubbens Fair play-plan.
 2. Kjenne til klubbens verdisett og organisering.
 3. Være en rådgiver for trenere og lagledere i Yngres og se til at de følger opp klubbens Fair play-arbeid i klubbhverdagen.
 4. Kjenne til NFF’s retningslinjer for barne- og ungdomsfotball og se til at klubben overholder disse.
 5. Være klubbens fagansvarlige på Fair play saker og kontaktpunktet i forhold til temaet mot andre klubber, kretsen og NFF sentralt
 6. På vegne av styret være ansvarlig for løpende oppdatering av denne rutinen og klubbens Fair play plan.

3. Fair play-ansvarlig i Bjørnevatn IL: 

Helge Bækø

4. Publisering

Denne oversikten skal til enhver tid oppdateres på klubbens hjemmeside http://bjornevatnil.idrettenonline.no

KVALITETSKLUBB

Bjørnevatn IL startet arbeidet med kvalitetsklubb i desember 2015.

Kvalitetsklubb er et konsept som gir retningslinjer for utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene og samarbeidet mellom klubb og forbund.

Helge Bækø er ansvarlig for kvalitetsklubb for Bjørnevatn IL. Ønsker du å bidra? Ta kontakt med han på telefon 97977286 eller mail helge@bjornevatn-il.no

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. For å besøke denne siden, må du akseptere bruk av informasjonskapsler.