Skip to content

Organisasjonskart

Funksjonsbeskrivelser

Funksjonsbeskrivelse Leder i Bjørnevatn IL

 1. Oppgaver:
 • Ansvar for å lede klubben etter gjeldende lover og regler
 • Hovedansvarlig for klubbens økonomi og budsjett
 • Ansvarlig for å søke Lokale aktivitetsmidler, kulturmidler og å søke om økonomisk støtte fra andre områder der det er mulig 
 • Være lagets representant overfor offentlige- og idrettens organisasjoner
 • Lede styremøtene
 • Ansvarlig for innhenting av politiattester (kan delegeres til nestleder i styret)
 • Anvise utbetalinger som er fellesutgifter for BIL, avdeling 100
 • Ansvar for å innkalle til, og arrangere årsmøte innen 30.mars
 • Ansvarlig for at det blir utarbeidet årsmeldinger fra de ulike gruppene i klubben, og fra styret
 • Ansvar for at det blir lagt fram årsregnskap for inneværende år, og budsjett for kommende år på årsmøtet (Lovnormen)
 • Ha et tett samarbeid med valgkomiteen, og orientere om hvilke funksjoner som er på valg og hva disse innebærer
 • Påse at adresseforandringer og endringer i styret sendes krets- og forbund, samt Brønnøysundregisteret
 • Påse at tilganger i bank blir endret når nye styremedlemmer overtar
 • Være ansvarlig for å opprette støttefunksjonene (Høyre side av organisasjonskartet) 
 • Ansvarlig for rapporteringer i forbindelse med moms og lotteri

Funksjonsbeskrivelse Nestleder i Bjørnevatn IL

 1. Oppgaver:
 • Styremedlem
 • Overta lederens oppgaver ved behov, eller ut fra fordeling av oppgaver mellom disse
 • Bistå leder i praktiske og administrative oppgaver, og eventuelt disiplinærsaker
 • Være styrets representant og medlem i markedsgruppa

Funksjonsbeskrivelse Sekretær i Bjørnevatn IL

 1. Oppgaver:
 • Medlem av styret.
 • Sende ut agenda og innkalle til styremøte sammen med styreleder.
 • Skrive referat fra styremøter og distribuere på mail til styremedlemmene.
 • Sende ut reel informasjon fra styret til administrative ledere i gruppene.
 • Innhente opplysninger fra gruppene og skrive årsrapport sammen med styreleder.
 • Lage årsplan over gjøremål, frister og dugnader for BIL sammen med styret.
 • Sette opp søknader og andre aktuelle skriv sammen med leder.

Funksjonsbeskrivelse Kasserer i Bjørnevatn IL

 1. Oppgaver:
 • Medlem av styret
 • Betale alle fakturaer for idrettslaget
 • Hente all post og fordele dette til alle respektive ledere.
 • Motta fakturaer for utbetaling- etterlyse manglende kontering.
 • Motta fakturaer fra Adm. leder som ikke er kommet per post og fordele disse.
 • Bestille vekslepenger til arrangement
 • Ta imot oppgjør etter dugnader og salg fra bua.
 • Sette inn kontanter i bank
 • Sjekke kontoutskrifter opp mot bilag og levere regnskapsfører.
 • Rapportere til stryet månedlig på økonomisk status.

Funksjonsbeskrivelse Adm. leder senior i Bjørnevatn IL

 1. Oppgaver:
 • Medlem av styret
 • Økonomisk ansvarlig (budsjettansvar) for seniorgruppa, avdeling 200.
 • Kontere og attestere fakturaer for senioravdeling (200).
 • Organisere økonomiske forhold i samråd med sportslig leder, SU og Markedsgruppa
 • Bestille reiser, overnatting og mat i forbindelse med kampavvikling.
 • Føre og oppdatere navnelister for spillere, trenere og støtteapparat gjennom hele året.
 • I samråd med Klubbadmin, følge opp de som ikke betaler medlemskap og treningsavgift
 • Ved behov, bistå Sportslig Leder med å utarbeide kontrakter for spillere og trenere.
 • Ansvar for at økonomiske rammer holdes ved personlige avtaler for spillere og trenere.
 • Ansvarlig for å informere styret om avvik mot budsjett
 • Ansvarlig for at årsrapport fra hvert lag blir utarbeidet til årsmøtet
 • Ansvarlig for at det utarbeides årsplan for seniorgruppa
 • Være reserve for kasserer; – ha tilgang til å kunne betale fakturaer i nettbanken

Funksjonsbeskrivelse Adm. leder Barn&ungdom i Bjørnevatn IL

 1. Oppgaver:
 • Medlem av styret.
 • Økonomisk ansvarlig (budsjettansvar) for avdeling Barn og ungdom, avdeling 300.
 • Kontere og attestere fakturaer som tilhører avdeling Barn og ungdom
 • Organisere økonomiske forhold med Sportslig Leder, oppmenn og dugnadsgrupper.
 • Bestille nødvendige varer og tjenester inkls hall leie for avdelingen.
 • Ansvar for all kontakt mot FFK, (seriespill, krets og sonetiltak, KM sluttspill, gebyrer etc)
 • Ved behov, bistå Sportslig Leder med påmeldinger til eksterne turneringer
 • Påse at oppmenn fører og oppdaterer navnelister for spillere og foreldre gjennom året.
 • I samråd med Klubbadmin, følge opp manglende innbetalinger fra medlemmer.
 • Hovedansvarlig for klubbens trenere, lagledere, trenerveileder, rekrutteringsansvarlig, Fair Play ansvarlig og tilhørende rutiner og          rollebeskrivelser.
 • Påse at klubben drives iht klubbens rutiner og NFF’s retningslinjer for barn og ungdom. 
 • Ansvarlig for å informere styret om avvik mot budsjett.
 • Ansvarlig for at årsrapport fra hvert lag blir utarbeidet til årsmøte.
 • Ansvarlig for årsplan der påmeldingsfrister for seriespill og turneringer inngår.

Funksjonsbeskrivelse; Leder Anlegg i Bjørnevatn IL

1.      Oppgaver:

 • Leder for anlegg har som primæroppgave å administrere, planlegge nyanlegg og planlegge vedlikehold av idrettsanlegget i Kristensedalen. Idrettsanlegget består av klubbhus, kunstgressbane med tilhørende anlegg, bygg, kiosk, grusbane med tilhørende lysanlegg, parkeringsplass, trimløype og lysløype. 
 • Nærmeste overordnet for vervet er lederen for idrettslaget. 
 • Leder anlegg leder anleggsgruppa som skal bestå av minimum 5 personer. Leder, banemester, anleggsmedlemmer og husansvarlig. 
 • Informerer styret ved behov.
 • Utarbeide budsjett til årsmøte
 • Utarbeide årsrapport til årsmøte
 • Medlem av styret 
 • Bistå klubben vedrørende tekniske saker tilknyttet idretts anlegget
 • Tilegne seg kunnskaper og annen relevant informasjon gjeldende idrettsanlegg som er typisk for Bjørnevatn idrettsanlegg
 • Ansvarlig for å opprette prosjekter og prosjektledere

Leder samarbeider med styret, trener, oppmenn, leder for utleie og dugnadsansvarlig. 

Generelle oppgaver:

 • Klargjøring av anlegget på våren sammen med senior- og Baren og ungdomsavdelingene
 • Stenging av anlegget sammen med senior- og Baren og ungdomsavdelingene
 • Klargjøring av kunstgressbanen før kamp sammen med kampansvarlig/ oppmann.
 • Organisere løypekjøring

Vedlikehold og represjoner av lagerbygg, parkeringsplass, lysanlegg og grusbane;

 • Slodde grusbane ganger pr år.
 • Løypemaskin
 • Kontrollere lysanlegg på grusbanen
 • Vedlikeholde og utvikle turstiene
 • Sette opp postkasse ved Karlsonvannet på våren.

Funksjonsbeskrivelse Sportslig leder senior i Bjørnevatn IL

1.      Oppgaver:

 • Varamedlem for Adm leder senior til styret. Møte på styremøter ved innkalling.
 • Lede Sportslig Utvalg (SU) og styre den sportslige utviklingen i klubbens senioravdeling
 • Organisering og koordinering av seniorfotballen sammen med SU og adm. leder
 • Forhandle kontrakter med spillere og trenere sammen med SU og adm. leder
 • Legge overgangsforhandlinger fram for styret sammen med administrativ leder
 • Ansvarlig for rekrutteringsarbeid mot spillere og trenere
 • Ansvarlig for at BILs sportsplan og retningslinjer blir fulgt
 • Treneransvarlig. Være trenernes kontaktmann opp mot styret i klubben
 • Delta i forhandlingsutvalg for overganger og jobbe med å rekruttere nye spillere til kubben
 • Ansvarlig for utfylling av overgangspapirer
 • Avgjøre sportslige konflikter
 • Gjennomføre evalueringsmøter med spillere og trenere
 • Ansvarlig for treningstider i samarbeid med Yngres avdeling
 • Ansvarlig for å følge opp skader og skademeldingsskjemaer/innmeldinger sammen med den enkelte spiller
 • Samarbeide med fiksansvarlig for BIL

Funksjonsbeskrivelse Sportslig leder barn & ungdom i Bjørnevatn IL

1.      Oppgaver:

 • Varamedlem for Adm leder barn&ungdom til styret. Møte på styremøter ved innkalling 
 • Lede og styre den sportslige utviklingen i avdelingen.
 • Hovedansvarlig for BILs sportsplan.
 • Koordinere det sportslige arbeidet med trenere og klubben.
 • Følge opp og rekruttere nye trenere og oppmenn sammen med Trenerveileder
 • Lage spilleoversikt og treneroversikt for gruppa sammen med Administrativ leder og oppmenn.
 • Påmeldinger og planlegging til Sone- og kretssamlinger.
 • Ansvar for utlån av spillere.
 • Ansvarlig for utfylling av overgangspapirer.
 • Ansvar for å utarbeide kampoppsett på egne arrangement.
 • Ansvar for turneringspåmelding (eks. Polariscup, Altaturnering, Hesseng cup, Pasvik internasjonal, FEFO og våre to turneringer) sammen med administrativ leder.
 • Ansvarlig for treningstider i samarbeid med Senioravdelingen.
 • Avgjøre sportslige konflikter.
 • Veilede spiller og foresatte ved innmelding av skader/utfylling av skademeldingsskjemaer.
 • Evalueringsmøte med trenere sammen med administrativ leder.

KVALITETSKLUBB

Bjørnevatn IL startet arbeidet med kvalitetsklubb i desember 2015.

Kvalitetsklubb er et konsept som gir retningslinjer for utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene og samarbeidet mellom klubb og forbund.

Helge Bækø er ansvarlig for kvalitetsklubb for Bjørnevatn IL. Ønsker du å bidra? Ta kontakt med han på telefon 97977286 eller mail helge@bjornevatn-il.no

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. For å besøke denne siden, må du akseptere bruk av informasjonskapsler.