Skip to content

Klubbhandbok

KLUBBHÅNDBOK – INNHOLDSFORTEGNESLE 
  
1.     Klubbinformasjon4
Innledning4
Historie4
Visjoner og målsetning5
Verdigrunnlag5
Overordnede føringer for gode verdier5
Klubben er sjef5
Klubbens lover5
Klubbens målgruppe6
Arbeidsgiveransvar6
  
2.     Klubbens organisering6
Årsmøte6
Styremøte6
Klubbstyret7
Øvrige roller I klubben7
  Seniorlagets orgnisering8
  Aldersbestemt fotball’s organisering8
  Lagets organisering8
    Trener9
    Lagleder9
    Økonomiansvarlig10
    Foreldrekontakt10
  Allidret’s organisering10
  Anleggsavdelingens organisering10
  
3.     Klubbdrift / Rutiner11
Medlemskap11
Politiattest11
Publisering av bilder11
Medlemsadministrasjon11
Medlemskontingent11
Treningsavgift12
Turneringspenger (egenandeler)12
Forsikring12
Sportsplan13
Hjemmekampen13
Bortekampen14
Reisereglement14
Bjørneparken stadion15
Klubbens faste arrangementer15
Dugnader16
Trenerkompetanse16
Dommeren16
Dommerkurs17
Materiell17
Økonomi17
Informasjon / kommunikasjon18
Aviser, radio, TV18
Hjemmeside18
Facebook18
Øvrige sosiale medier18
Rekruttering18
Klubbutveksling19
Overgang til ny klubb19
Omberamming av seriekamper19
FIKS19
Leder utdanning / kompetanse19
Årshjul / aktivitetskalender20
Utmerkelser20
Årsberretning20
Annet20

 

1. Klubbinformasjon

Klubbnavn:Bjørnevatn Idrettslag
Stiftet:07.02.1917
Postadresse:Postboks 31, 9914 Bjørnevatn
E-postadresse:kjersti.dahlberg@hotmail.com
Hjemmeside:www.bjornevatn-il.no
Organisasjonsnummer:975 425 053
Bankforbindelse:Sparebank 1 Nord Norge
Bankkonto:Hovedkonto: 4920 20 19403
 Papirkonto:   4920 21 01029
Vipps Senior:50 97 87
Vipps yngres avd:50 97 88
Vipps Klubbeffekter:50 97 90
Vipps Papirkonto:12 911
Medlem av:Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite gjennom Finnmark Idrettskrets. Sør-Varanger idrettsråd
Tilknyttet:Norges Fotballforbund / Finnmark fotballkrets.

 

Innledning

Klubbhåndboka er et hjelpemiddel og et verktøy for alle medlemmer i Bjørnevatn IL, og spesielt for de tillitsvalgte, lagledere og trenere som daglig møter klubbhverdagen.

Den skal være en retningsgiver for all virksomhet, slik at det ikke skal være tvil om hvilke retningslinjer klubben har på ulike områder.

Klubbhåndboka skal være et levende dokument som endres i takt med utviklingen i klubben.

Styret i klubben ønsker innspill fra alle medlemmer i klubben på innholdet i håndboka.

 

Historie

BIL ble stiftet 7. februar 1917, i stor grad som en ren skiklubb av folk som deltok i oppbyggingen av gruva.

Med på laget var også svenske rallarer, noe som har bidratt sterkt til at klubbfargene er gul og blå.

Fra 1920 kom boksing, bryting og turn med. I 1923 kom fotballen med. Etter krigen startet BIL med handball, og kvinnene kom sterkt med. Friidrett og orientering kom med etter hvert.

På 60-tallet faller boksing og bryting bort, på 70-tallet faller ski og friidrett bort. Orientering og handball faller bort på 90-tallet. Trim og turmarsj er store aktiviteter i klubbenpå 80 og 90 tallet.

Fotballen kom gradvis sterkere på 60 og 70 tallet, og har siden vokst til å bli lagets hovedidrett.

Takket være en fantastisk dugnadsvilje, har BIL bygget opp sitt eget anlegg «Bjørneparken», som eies 100% av klubben.

  

Visjon og målsetninger

Bjørnevatn IL deler Norges Fotballforbund sin visjon;

«Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle»

Klubbens målsetninger er definert i klubbens handlingsplan. (ref hjemmeside)

 

Verdigrunnlag:

Verdiarbeid er sentralt for Bjørnevatn IL og vi baserer vår drift på Fotballens verdigrunnlag som er selve grunnpilaren for oss alle:

 

flest mulig – lengst mulig – mest mulig

 

Bjørnevatn IL har definert tre verdiord som tydeliggjør klubbens grunnleggende verdier:

 

Stolthet   –   Råskap  –  Respekt

 

Stolthet: vår sterkeste kjerneverdi. Stolthet, samhold og felleskap

Råskap: sterk vilje, oppofrelse og disiplin. Vi blør for drakta!

Respekt: Fair play gir trygghet som åpner for lek og læring som munner ut i mestring og prestasjoner.

Betydningen disse ordene har for klubben kan du lese mere om på klubbens hjemmeside.

 

Klubbens overordnede føringer for gode verdier

 • Klubben skal etterstrebe Fair Play i alle ledd.
 • Klubben skal preges av respekt og likeverd.
 • All aktivitet skal utføres med glede og i trygge rammer
 • Klubben skal jobbe mot mobbing og rasisme
 • Klubben skal arbeide aktivt for inkludering og integrering.
 • Vi ønsker at alle skal være stolte av klubben sin.
 • Klubben skal jobbe aktivt for å forhindre kampfiksing og doping.
 • Klubben aksepterer ikke seksuell trakassering.

Dette er føringer som også gjelder vårt hjemmepublikum i alle kamper, uansett nivå. Vi ønsker støtte for våre spillere med humør og engasjement, men med respekt overfor dommere, motstandere og tilreisende publikum, slik at alle kan reise fra Bjørneparken med en positiv opplevelse.

Les mer om klubbens verdier og verdiarbeid i klubbrutine Verdier. (ref.hjemmeside)

 

Klubben er sjef

Bjørnevatn IL ønsker å fremstå som en godt organisert og demokratisk klubb med en struktur som ikke er personavhengig. Med hensiktsmessige ansvarsfordelinger, klare rollebeskrivelser og god økonomistyring ønsker vi å være så strukturert at vi beholder og rekrutterer frivillige.

 

Klubbens lover

Bjørnevatn IL’s lov er basert pa Lovnorm for idrettslag (NIF), vedtatt på årsmøtet 2016, og godkjent av idrettskretsen.

Bjørnevatn IL’s formål er å drive idrett organisert i NIF. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdiene som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet og verdier som fremmes i Bjørnevatn IL’s handlingsplan.

 

Klubbens målgruppe

Fotballaktivitet for jenter og gutter:

Barn 6-12 år

Ungdom 13-17 år

Senior; over 18 år

 

Allidrett:

Skilek for barn

Turløype og skiløyper for barn og voksne i alle alder.

 

Foreldre og bygdas voksne

Det betyr veldig mye for barna at foreldrene er med og ser på når de spiller. Det er også en fantastisk måte å bli kjent med andre foreldre på. Laget og klubben drives av frivillige; foreldre, søsken og andre som stiller opp uten lønn.

Trenerne og lagledere bruker mange timer i uken. Transport til treninger og kamp er viktige oppgaver man kan dele på.

Klubbhuset og stadion skal vaskes, males og holdes i orden for at det skal være et bra sted for hele bygda.

Denne møteplassen er også en målgruppe for klubben.

 

Arbeidsgiveransvar

Bjørnevatn IL har ikke noen ansatte pr mai 2019.

 

2. Klubbens organisering

 

Årsmøte

Årsmøte er klubbens høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen 31.mars.

Årsmøtet fastsetter kontingent, vedtar budsjetter og legger grunnlaget for styrets arbeid. Alle som ønsker a være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet.

Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer over 15 år.

Les mere om Årsmøtet i klubbens lovnorm (ref. hjemmesiden)

Protokoll fra siste Årsmøte; (ref. hjemmesiden)

 

Styremøte

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styremøtene avholdes normalt hver måned med unntak av juli.

Styret skal iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

Dette betyr at styret skal se til at klubbdriften skjer iht Norsk lov, klubbens Lovnorm, årsmøtets vedtak, klubbens handlingsplan og føringer fra NIF / særforbund som vi er tilknyttet.

Styrets hovedoppgave er å legge til rette for best mulige rammer rundt aktiviteten på alle plan.

Driften i klubben er organisert i 5 avdelinger:

 • Avd 100 – klubbdrift: budsjettansvarlig er styrets leder
 • Avd 200 – seniorfotball: budsjettansvar er adm leder senior (styremedlem)
 • Avd 300 – Aldersbestemt fotball: budsjettansvarlig er adm leder aldersbestemt fotball.
 • Avd 400 – Allidrett: Administreres økonomisk og adm fra avdeling 300.
 • Avd 500 – Anlegg: budsjettansvarlig er Anleggsleder.

Styret skal til enhver tid oppdatere klubbens organisasjonskart som presenteres i Årsmøtet.

Arbeidsfordelingen til styrets medlemmer er definert i rollebeskrivelser. (ref.hjemmesiden)

 

Klubbstyret 

består av følgende roller.

 • Leder
 • Nestleder
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Adm leder senior (pr nå bare herrer)
 • Adm leder Yngres (aldersbestemt fotball og allidrett)
 • Anleggsleder

Varamedlemmer:

 • Sportslig leder senior herrer
 • Sportslig leder aldersbestemt fotball

 

Øvrige roller/funksjoner i klubben:

Støtte funksjoner til styret (klubbdrift):

 • Kvalitetsklubb ansvarlig (oppnevnt av styret)
 • FIKS ansvarlig (oppnevnt av styret)
 • Ansvarlig Politiattester (styrets leder og nestleder)
 • Dommerkoordinator (oppnevnt av styret)
 • Regnskapsfører*(engasjert av styret)
 • Administrator medlemsregister (Klubbadmin)*
 • Leder markedsgruppe* (oppnevnt av styret)
 • Valgkomite (valgt av årsmøtet)
 • Revisorer (valgt av årsmøtet)

Støttefunksjoner til aldersbestemt fotballgruppe:

 • Trenerveileder
 • Rekruteringsansvarlig
 • Fair play ansvarlig
 • Overgangsansvarlig (normalt Sportslig leder)*
 • Spillerutvikler*

Støttefunksjoner til Anleggsleder:

 • Leder dugnadsgruppe *
 • Leder senior gruppe*
 • Ansvarlig utleie klubbhus
 • Ansvarlig banemester*
 • Løypeansvarlig*

 

Det er utarbeidet rollebeskrivelse / rutine for alle roller (unntatt de som er merket *)

Les mere om disse rollene og hvem som har dem på vår hjemmeside.

 

Senioravdelingens organisering:

Administrativ leder har det overordnede økonomiske og administrative ansvaret for senioravdelingen. Hovedoppgaver er å organisere en stab som er i stand til å gjennomføre året iht klubbens målsetning og rammeverk, samt se til at driften skjer innenfor disse. Adm leder har fullmakt til å signere på vegne av klubben.

Sportslig leder er ansvarlig for å styre den sportslige utviklingen i avdelingen, avdelingens Sportsplan, Sportslig Utvalg (SU), trenerstab, spillerstall og arrangementsstab for å gjennomføre aktivitet.

SU består normalt av 4 personer og skal regelmessig innkalle Adm leder senior og hovedtrener for å koordinere og avstemme.

 

Aldersbestemt fotball’s organisering

Administrativ leder Yngres har det overordnede økonomiske og administrative ansvaret for avdelingen. Hovedoppgaver er å legge til rette for at aktivitet kan skje iht klubbens målsetninger og rammeverk, samt se til at driften skjer innenfor økonomiske rammer. Adm leder skal bidra til at det opprettes et Sportslig Utvalg, ressursgrupper eller komiteer når dette er riktig. Adm leder har fullmakt til å signere på vegne av klubben.

Sportslig leder aldersbestemt fotball har hovedansvar for å legge til rette for sportslig aktivitet, klubbens Sportsplan, lede SU og skal styre og lede den sportslige utviklingen i klubben. Sportslig leder skal se til at klubbens organisering og aktivitet skjer iht klubbrutiner og at rollene til trenerveileder, rekruteringsansvarlig, fiks ansvarlig, spillerutvikler m.m. blir utnyttet til det beste for lagene og trenerne.

Trenerforum

Temamøter som Trenerveilder leder og som er spesielt rettet mot trenere og lagledere i aldersbestemt fotball. Avholdes 4 ganger pr år. Hovedtema i møtene er sportslig aktivitet og treningsopplegg.

Trenerforum og den lukkede informasjonskanalen på Facebook «BIL trenere» blir også benyttet til informasjon fra klubb om organisering av klubb, lag og seriespill etc.

Les mere om trenerforum i rutine Trenerveileder.

Lagledermøter

Adm leder Yngres innkaller alle lagledere til 2 lagledermøter pr år.

Tema for møtene er organisering og klubbdrift

Sportslig leder, Fiks ansvarlig og kvalitetsklubbansvarlig blir normalt innkalt til lagledermøtene.

 

Lagets organisering i aldersbestemt fotball

Lagene oppfordres til å ha flere trenere på hvert lag, men en som er hovedansvarlig for treningsopplegget.

Lagene må i tillegg ha minst en person som dekker rollen som lagleder, men også her er det en fordel om flere deler på oppgavene.

 

Foreldremøter

Vi henstiller til alle lag å avholde 2 foreldremøter pr år og ønsker at alle følger samme faste agenda for disse møtene.

Foreldremøter innkalles og ledes av lagleder.

Man avklarer hva som blir lagets felles informasjons plattform. Kortfattet referat skrives og deles.

Trenere skal møte på foreldremøter og på forespørsel fra foreldre kunne avklare sin aktivitet opp mot klubbens Sportsplan.

Tema i fast agenda er; Fair play – klubborganisasjon – lagets trenere og spillere – planlagt aktivitet (Sportsplan / trening / turneringer /seriespill / årshjul m.m.) – utstyr – økonomi – hjemmekampen – Trygg trafikk – Trygge rammer – Politiattest

Mal for agenda foreldremøter finner du på hjemmesiden

 

Trener har ansvaret for:

 • Sportslige tilbud iht klubbens Sportsplan
 • Treningsopplegg, Treninger, Laguttak og Kampledelse
 • Deltar på klubbens trenerforum.
 • Ta trenerkurs iht klubbens mål om trenerkompetanse.
 • Spillersamtaler(følger opp hver enkelt spiller best mulig, også mhp hospitering)
 • Samarbeide/koordinere med lagleder om praktiske forhold knyttet til aktivitet.
 • Hovedansvarlig for å skape et godt miljø i og rundt laget.
 • Koordinering med sportslig leder om aktivitet og bistand fra støttefunksjoner.
 • Koordinering med adm leder om forhold knyttet til egen trenersituasjon.
 • Følge klubbens Fair play regelverk og opptre iht NFF’s Trenervett.
 • Følge NFF retningslinjer for barne- og ungdomsfotball
 • Fremvise gyldig Politiattest

 

Lagleder / oppmann

 • Laglederen er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget.
 • Lagleder har ansvar for å se til at reiseledere fremviser gyldig Politiattest.
 • Oppdatering av spillerlister (spillerens navn, fødselsdato, adresse, foresattes epost sendes til adm leder Yngres 15. januar og 15. august hvert år.)
 • Følge opp betaling av medlemskap, treningsavgift, egenandeler i samråd med Adm leder.
 • Arrangere foreldremøter 2x pr år. Ved oppstart nytt årskull og før sesongstart.
 • Være kjent med klubbens styringsverktøy mhp klubbdrift (ref. hjemmesiden)
 • ansvarlig for sitt lag (Administrator av evt facebook side)
 • Ansvarlig for påmelding til turneringer (I samråd med sportslig leder)
 • Ansvarlig for førstehjelpskoffert, draktsett, keeper bekledning etc.
 • Lagets Fiks ansvarlig. Registrere og administrere kamprapportering i fiks.
 • Ansvarlig for omberamming av kamper
 • Planlegger og organiserer bortekamper
 • Følge klubbens rutine Hjemmekampen og organisere oppgaver.
 • Deltar på klubbens lagledermøter.
 • Skrive lagets årsberetning til styret.
 • Fremvise gyldig Politiattest

 

Økonomiansvarlig (Kan være lagleder)

 • Har ansvar for at lagets økonomi driftes iht klubbens økonomiplan. (ref. hjemmeside)
 • Det er ikke anledning til å opprette / benytte egne/private konto til «lagkasse»
 • Informere om økonomi på foreldremøte
 • Levere forenklet regnskap / oppgjørsskjema iht rutiner i økonomihåndbok

 

Foreldrekontakt

 • Bindeledd mellom foreldregruppa og lagledelsen og bistå ved behov for å fremme det sosiale miljøet i spillergruppa og blant foreldrene.
 • Bidra til at meningsutveksling mellom foreldre skjer på plattform / arena uten spillernes tilstedeværelse.
 • Melde inn til adm leder om problemer eller konflikter som gruppen/laget ikke klarer å løse selv.
 • Ansvarlig for å organisere dugnader og fordele oppgaver.

 

Allidretts organisering

Adm leder Yngres har det overordnede økonomiske og administrative ansvaret for avdelingen. Avdelingens aktivitet er basert på frivillige foreldre som arrangerer aktivitet for barn 4-6 år i gymsal og skiaktivitet i mars – april for barn opp til 12 år. (skikarusell og skiskole)

 

Anleggsavdelingens organisering:

Anleggsleder har det overordnede økonomiske og administrative ansvaret for Bjørneparken stadion. Hovedoppgaver er FDV av anlegget og maskiner/utstyr samt utvikling / planlegging av fremtidige nyanlegg / investeringer. Anleggsleder organiserer nødvendige reparasjoner og vedlikehold. Er driftsansvarlig for all elkraft, IT og lydanlegg og organiserer renhold i garderobeanlegget.

Anleggsleder søker å organisere en stab der:

Vaktmester har ansvaret for drift og vedlikehold (småskala) av klubbhus, speakerbu og lagerbygg

Banemester har ansvaret for drift og vedlikehold (småskala) av spilleflaten, mål og tribuner.

Løypeansvarlig planlegger og organiserer løypesetting på sommer og vinterløyper.

Dugnadsansvarlig organiserer utførelse av vedlikehold og reparasjoner.

Utleieansvarlig er klubbens kontakt for ekstern utleie av klubbens møte- og selskapslokaler. Organiserer utleie, renhold og fakturering samt årlig rundvask i dette arealet.

 

3. Klubbdrift/rutiner

Medlemskap

Medlemmer I Bjørnevatn IL må overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

Videre plikter medlemmer å overholde NIF’s og tilsluttede’s organisasjonsledds (NFF) regelverk og vedtak.

Medlemskap er gyldig fra den dag kontingent er betalt.

Du må være medlem i klubben for å kunne spille for BIL. (Gjelder uansett alder)

Les mere om medlemskap i klubbens Lovnorm.

Les om medlemskap og satser for kontingent i klubbens Økonomihåndbok (ref. hjemmesiden)

  

Politiattest

Styret er pliktig til å avkreve politiattest fra alle trenere og reiseledere. Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.

I Bjørnevatn IL krever vi attest fra alle styremedlemmer, trenere, lagledere og reiseledere.

Les mere om Politiattest ordningen på vår hjemmeside

 

Publisering av bilder

Det er ikke lov å publisere bilder av barn under 15 år uten foreldrenes samtykke. Dette gjelder alle medier, også nett.

I Bjørnevatn IL sine Informasjonskanaler som hjemmeside og Facebook sider er det bare lov å publisere bilder der det er innhentet slik skriftlig samtykke. Dette er bare lov å publisere lagbilder og harmløse, ikke krenkende situasjonsbilder av barna der aktivitet er hovedmotivet. Voksne skal som hovedregel alltid spørre barna om de tillater at «nærbilder» publiseres, selv om foreldre har samtykket.

 

Medlemsadministrasjon

Klubben benytter KlubbAdmin som er et elektronisk medlemssystem. Vi sender elektroniske betalingskrav til medlemmene, noe som gir enklere oversikt over utsendelser og rimeligere innkreving av kontingenter.

KlubbAdmin er gratis for idrettslag og det er integrert med idrettens øvrige systemer. Via Min idrett kan medlemmene selv utføre innmelding/utmelding på en enkel måte.

På klubbens hjemmeside ligger en oversikt over hva medlemskontingenten og treningsavgiften koster og når på året den sendes ut til medlemmene. (ref økonomihåndbok)

Alle medlemmer har en egen sin personlige idrettsside på Min Idrett. Denne må hvert enkelt medlem aktivere før den kan brukes. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt melde deg på arrangementer og kurs, samt endre dine personopplysninger.

I Bjørnevatn IL er rollen som ansvarlig for medlemsregister tildelt en person. Ref hjemmesiden.

 

Medlemskontigent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Kontingent 2019 er:

 • Familie kr 600
 • Aktiv senior kr 400
 • Aktive barn- og ungdom under 19 år i regnskapsåret; kr. 300
 • Støttemedlemmer; kr 250
 • Pensjonister; kr 200
 • Æresmedlemmer og deres ektefeller betaler ikke medlemsavgift.

Merknad vedr familiemedlemskap; dette regnes som en rabattordning. Det er ikke hele familien som har et medlemskap, men hvert enkelt familiemedlem har hvert sitt medlemskap. Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e-post, da revisor skal kontrollere medlemslister mot regnskap.

Årsmøtet 2018 besluttet å justere satsene for medlemskap fra og med regnskapsåret 2020.

 

Treningsavgift:

Satser for treningsavgift vedtas av styret og publiseres på hjemmesiden.Innkreving av treningsavgifter foretas også gjennom Min idrettpå bakgrunn av medlemslistene som lagledere leverer til klubbens medlemsansvarlige.

Treningsavgiften er for tiden følgende:

GruppeAvgiftSøskenrabatt
Allidrett, barnelek i gymsal300–       150
Barn under 13 år (i regnskapsåret)1000–       250
Ungdom 13-20 år1500–       500
Senior herre2000–       0

Treningsavgiften dekker klubbens kostnader knyttet til treningshaller og kamparena, herunder spilleflatene i Bjørneparken stadion.

 

Turneringspenger (egenandel)

Skal dekke overnatting, mat og transport der laget ikke har samlet inn tilstrekkelig midler via dugnadsarbeid på forhånd.

Les mere om dette i klubbens økonomihåndbok på hjemmesiden.

 

Forsikring

Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre.

For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av en fotballgruppe / fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund.

Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under grunnforsikringen.

Spillere som har fylt 12 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen.

Les mere om forsikring på vår hjemmeside.

 

Sportsplan

Sportsplanen er klubbens styringsverktøy for all aktivitet på fotballfeltet.

Sportslig leder Yngres avdeling har det formelle ansvaret for planen.

Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsettinger legger sportsplanen grunnlaget for «flest mulig – lengst mulig – mest mulig» i et trygt og utviklende miljø for alle.

Temaer i sportsplanen dekker klubbens verdier, rekruttering, Barne- og ungdomsfotball, differensiering, hospitering, spillestil, turneringsdeltagelse og seriespill samt foreldrenes rolle

Tema Differensiering

Differensiering handler om hvordan vi kan dele inn treningsgruppa og tilpasse treningen til den enkelte spilleren for å gi utfordringer og mestring ut fra eget ferdighetsnivå.

Tema Hospitering

Hospitering er et eksempel på differensiering der spillere i perioder får trene og spille på lag på høyere/lavere årsklasse eller på tvers av kjønn. Når kamper kolliderer, skal spilleren prioritere sin egen aldersgruppe.

Tema Turneringspill

Klubben ønsker ikke å dra på overnattingsturer med barn under 10 år uten at alle barn har foreldre med.

Lag i klasse 11-13 kan dra på turneringer med overnatting dersom foreldregruppen stiller med tilstrekkelig antall reiseledere. Lagleder og foreldrekontakt må gjøre en overordnet helhetsvurdering.

 

Tema Foreldrenes rolle

 1. Støtter opp om klubbens arbeid
 2. Møte opp til så mange kamper og treninger som mulig – du er viktig både for spillerne og miljøet.
 3. Gir oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
 4. Viser gode Fair play holdninger – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
 5. Respekterer trenerens laguttak og kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
 6. Overlater til trenere å gi barna de tekniske og taktiske råd og formaninger.
 7. Respekterer dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
 8. Heier, men unngå roping som kan gjøre barna usikre under kamp.
 9. Sørger for at medlemskontingent og treningsavgift betales –viktig i forhold til forsikring.
 10. Utfører pålagt dugnadsarbeid – utstyr, hall leie, drift av klubbhus og stadion koster.
 11. Kjører trafikksikkert til og fra fotballaktiviteter.

Les mere fra Sportsplanen på vår hjemmeside.

 

Hjemmekamper

For å skape gode rammer rundt alle barne- og ungdomskamper i klubbens regi, skal klubbens hjemmekamper gjennomføres etter NFF’s retningslinjer og klubbens rutine «Hjemmekampen»

Klubbens Fair play plan presenterer klubbens retningslinjer for Fair play før, under og etter kamp, samt råd for trenervett og foreldrevett.

Lagleder/oppmann sørger for at rollen som kampvert går på rundgang blant foreldrene. Dette gjelder for alle lag og alle årsklasser i klubben. Det kan gjerne være mere enn en kampvert pr enkeltkamp. Som arrangør av turneringer skal det utnevnes en kampvertansvarlig som setter opp en passende gruppe kampverter i forhold til antall baner og antall kamper. Kampverten bærer gul Fair play vest.

I en fotballkamp skal glede, mestring, jevnbyrdighet og god oppførsel dominere. Derfor inviterer vi til fair play-møte i forkant av kampstart i barne- og ungdomsfotballen. Trenerne er de viktigste rollemodellene for god eller dårlig oppførsel på og rundt banen. Fair play-møtet skal både skape en felles forståelse og være forpliktende.

Les mere om hjemmekampen og kampvert rollen på vår hjemmeside.

 

Bortekampen

Bjørnevatn IL oppfordrer lagledere til å leie inn buss med profesjonelle førere når laget (ene) skal reise langt og laget har økonomisk dekning for dette. Buss er et trygt transportalternativ og gir våre unge gode reiseopplevelser sammen, noe som skaper grobunn for godt miljø.

Vi er imidlertid ofte avhengig av at de aldersbestemte spillernes forelder deler på å kjøre til lagets bortekamper.

Klubbens økonomihåndbok avklarer satser for refusjon av kostnader knyttet til kjøring til seriekamper i ungdomsfotball.

Det er et absolutt krav at alle kjøretøyer som benyttes holder god standard iht krav fra Biltilsynet, at man holder fartsgrensen og at førerne er tilstrekkelig utvilt og skikket iht veitrafikkloven.

 

Reisereglement 

Alle som reiser til kamp og turneringer for klubben vår skal ha fokus på at de representerer Bjørnevatn IL fra reisen starter til vi er hjemme igjen.

Vi er Bjørnevatn’s stolthet, og vi viser dette ved god oppførsel, respekt for andre og fair play holdning på og utenfor banen.

På hver reise skal det være minimum 2 reiseledere med hvert lag. Trener har anledning til også være reiseleder.

Spillere skal vite at det er reiselederne som bestemmer på reisen og under oppholdet.

Trenerne bestemmer før, under og mellom kamper.

 

Huskeliste Reiseleder:

 • Nødvendige avtaler med klubb vedr påmelding, avgifter mm
 • Fokus på trafikksikker reise.
 • Planlegge praktiske forhold rundt, reise, mat og overnatting i samråd med trener.
 • Avklarer ansvar for drakter, medisinskrin, keeperutstyr, ballnett etc.
 • Ved sykdom eller skaderskal foreldre hjemme ha beskjed omgående.
 • Spillerne skal ha fått utdelt mobilnummeret til trener og reiseleder.
 • Se til at alle møter opp til felles måltider, og at alle har det bra.
 • 1 reiseleder i umiddelbar nærhet av soveplass

 

Huskeliste Foreldre og foresatte:

 • Sende sin kontaktinfo /mobilnummer til reiseleder
 • Sende melding om særlige behov (mat, medisiner etc)
 • Gi klare skriftlige meldinger /avtaler til reiseleder dersom barnet skal forlate troppen under opphold eller reise.
 • Ta ansvar for at barna stiller med nødvendig reisemat, spillerutstyr, egenandel, lommepeng etc.
 • Fokus på trafikksikkerhet på reisen.

 

Huskeliste spillere:

 • Respektere og følge instrukser fra reiseledere og trenere.
 • MÅ avtale med reiseleder dersom de skal forlate troppen (til butikk etc)
 • Respekter regler i skoler, haller og baneanlegg vi besøker.
 • Alle skal være inne til avtalt tid og holde ro (være stille) til avtalt tid.
 • Telefon, elektroniske utstyr skal være avslått etter ro-signal.
 • Ved overnatting i klasserom: Pulter skal være satt på plass før vi drar.
 • Gi beskjed til reiselederen med en gang dersom du har skadet inventar og utstyr

Ved gjentagende og eventuelle alvorligebrudd på reglement så kan den enkelte spiller bli utestengt fra evt. neste reise og de kan sendes hjem på foreldrenes bekostning.

 

Bjørneparken stadion

Bjørnevatn idrettslag har et ønske om å tilrettelegge for at våre barn og ungdom møter fotballhverdagen uke etter uke med positive opplevelser.

Organisert aktivitet i klubbens regi har prioritet på alle deler av anlegget.

Alle lag/medlemmer er pliktig til å rydde etter egen aktivitet og se til at utstyr kommer på rett plass, og rapportere inn feil og skader ved anlegg / utstyr til de anleggsansvarlige.

Garderobeanlegg skal kunne benyttes under organisert trening / kamp for seniorer og til kamp for aldersbestemte lag. Lagleder (ved kampvert) har ansvar for at garderobene som benyttes av hjemme og bortelag blir ryddet og kostet (satt i stand til neste lag) etter bruk.

Treningsrommet kan kun benyttes av klubbens seniorlag. Klubbens ungdomspillere (over 15) kan bruke rommet under veiledning av trener.

Bjørneparken er et åpent anlegg frem til kl. 23:00 som tilbyr mulighet for uorganisert trening og kan være en sosial arena for barn og ungdom. Dette fordrer at kunstgressflatene kun benyttes til lek og fotballspill uten ekstraordinær slitasje på spilleflatene, uten støy som er til sjenanse for naboer eller i strid med klubbens verdier og profil.

Det er ikke anledning å ta med kjæledyr ut på kunstgressflatene.

Det er forbudt å kaste tyggegummi, snus, sigaretter eller mat og drikke ute på spilleflatene eller stadionområdet.

Det er ikke tillatt å røyke innenfor gjerdet på stadion området.

I august tennes flomlysene. Deler av lysanlegget tennes/slukkes automatisk på forhåndsinnstilte tidspunkt.

Kunstgressbanen har ikke undervarme og skal ikke brøytes på vinteren. Normalt er anlegget lukket fra 1. november til ca 15.april.

Andre deler av anlegget blir tilrettelagt for skiaktiviteter på vinteren.

På vinteren kjøres skiløype fra Bjørneparken. Denne aktiviteten er et tilbud for alle.

 

Klubbens faste arrangementer

Klubbens Yngres avdeling arrangerer hver forsommer en fotballturnering for lag fra 7 til 11 år.

Klubbens senior avdeling arrangerer hver sensommer en fotballturnering for lag fra 7 til 11 år.

Klubben gjennomfører normalt også andre arrangementer som vertskap for NM G/J16 år kvalifisering, Jentesamlinger, Kick off’er , fotballskole etc som pr dato ikke kan betegnes som faste arrangementer.

Klubben arrangerer medlemsfest hver høst etter sesongslutt for lagets seniorspillere, styremedlemmer, stab og trenerkorps.

Bjørnevatn IL ønsker å fremstå som en klubb med flere arrangementer, en klubb med mange positive hendelser, en klubb som tiltrekker seg mennesker, aktivitet, og sponsorer.

 

Dugnader

Dugnader er felles utført arbeid av stor betydning for felleskapet og miljøet i laget og klubben og for klubbens økonomi. Bjørnevatn IL er en dugnadsklubb!

Klubben utfører normalt flere dugnader som er flerårige. Dette kan være til rigging, vakthold, renhold, etc under festivaler og arrangement.

Klubben medlemmer utfører gjennom hele året dugnadsarbeid i Bjørneparken. Dette er en flott arena for samvær og kontakt for voksne i bygda som har tid og anledning til å bidra for klubben og Bolyst i bygda.

Klubbens foreldre for barn opp til 11 år og aldersbestemte spillere fra 12-15 år skal delta i klubbdugnad på forsommer turneringen.

Klubbens aldersbestemte lag har ansvar for klubbens flaskedugnad der vi handterer tomgods som kommer inn fra våre faste givere og pantebuer.

Alle klubbens spillere må som dugnadsinnsats selge papir 2 ganger pr år (vår og høst)

 

Trenerkompetanse

Trenerkompetanse er ett av NFFs viktigste satsingsområder. Dyktige trenere er avgjørende for klubben. Jo bedre kvalifiserte våre trenere er, desto bedre fotballaktivitet vil klubben kunne tilby våre barn og unge.

Klubbens målsetning for trenere i aldersbestemt fotball er som følger:

Grasrottrener del 1 og 2 for barnefotballen opp til 12

Grasrottrener del 1-4 for ungdomsfotballen (13-17 år)

UEFA B trener utdanning for ungdomstrenere som har spesiell interesse og som vil fortsette å gjøre trenergjerning for fotballen.

Trenerveileder; minimum en person i klubben med denne tilleggsutdanningen

Grasrottrenerveileder; minimum en person i klubben med denne tilleggsutdanningen

 

Dommeren

Det er behov for flere dommere, og det er klubbenes ansvar a rekruttere dem. Kretsens oppgave er å gi dem utdanning gjennom kurs. Et av NFFs mal er a sikre norsk breddefotball et tilstrekkelig antall dommere ved a rekruttere flest mulig og beholde disse lengst mulig. Samtidig skal dommere med ambisjoner gis utviklingsmuligheter.

Med visse aldersbegrensninger kan alle som ønsker starte som klubb- eller rekrutteringsdommer. Som klubbdommer kan en dømme kamper i egen klubb, mens en som rekrutteringsdommer settes opp som dommer i kamper i kretsen.

Bjørnevatn IL ønsker å arrangere årlige klubbdommerkursi klubben eller i samråd med naboklubbene.

Det er klubbens oppgave å besørge for veiledning av våre klubbdommere og se til at de får den støtte og oppmerksomhet som de fortjener slik at de blir motiverte til å fortsette å dømme.

Alle klubbdommere som viser interesse og evner vil få tilbud om å ta rekruttdommerkurs straks de er klare for dette.

For rekrutteringsdommere vil kretsene organisere veiledningen under kamper.

Bjørnevatn IL har utarbeidet rutine «dommeransvarlig» og tildelt rollen til en person. (ref hjemmesiden)

Klubben betaler våre klubbdommere iht fastsatte satser som du kan finne på vår hjemmeside.

 

Dommerkurs

Klubb dommerkurs; kurs over 4 timer og deltakernes alder skal være 13 eller eldre. Etter gjennomført kurs er deltakerne kvalifisert til å dømme 7’er og 5’er fotball innen barnefotballen.

Utvidet klubbdommerkurs er på 6 timer og deltakerne må være 14 år eller eldre. Etter gjennomført kurs er deltakerne kvalifisert til å dømme 9’er fotball og alle klasser innen barnefotballen nevnt over.

Rekruttdommerkurs er todelt og består av en teoridel og en praksisdel – til sammen 16 timer.

Den praktiske delen gjennomføres i forbindelse med lokale turneringer eller seriespill.

Rekruttdommerkurset er for de som har lyst å bli fotball dommer og drive dette som sin idrett. Her vil kretsen følge opp og gi veiledning med håp om at vedkommende kan bli en dommer som kan brukes i de høyere klassene.

Videre utdanning som dommere foregår i regi av NFF og FFK med individuell oppfølging etter hvert som den enkelte kandidat er vurdert klar for nye oppgaver av klubbens og kretsens dommeransvarlige.

 

Materiell 

Opplysninger om klubbens samarbeidspartnere på bekledning vil du finne på klubbens hjemmeside.

Hjemmedrakten: Spillertrøyen skal være helgul (med blå detaljer) med blå shorts og gule strømper.

Bortedrakten er helblå (gule detaljer) med gul shorts og blå strømper.

Avvik fra retningslinjer gitt over skal godkjennes av styret.

Reisebekledning/ fritidsantrekk: ingen krav til farge eller kolleksjon / leverandør.

Ad, leder Yngres organiserer innkjøp av forbruksmateriell, førstehjelpsutstyr, fotballer etc

 

Økonomi

 Klubben har utarbeidet en økonomihåndbok som er tilgjengelig på hjemmesiden. Her håper vi å avklare våre retningslinjer for overordnet økonomistyring i klubben og detaljene som lagleder og foreldre lurer på i den daglige klubbdriften.

Les mere i økonomihåndboken på hjemmesiden.

 

Informasjon/kommunikasjon

Bjørnevatn IL ønsker å presentere positive nyheter og informasjon fra klubbens virke. Vi ønsker å fremme idretten vår, ivareta klubbens omdømme og øke publikum- og medlemsinteressen.

For å lykkes med dette er det viktig at vi er disiplinerte i vår kommunikasjon ut.

Vi har følgende hovedregel:

Riktig informasjon skal gis til riktig person, gjennom riktig kanal og til riktig tid!

 

 1. Aviser, radio, TV:

Det er styrets leder som uttaler seg på vegne av klubben til media om hendelser / aktualiteter av politisk eller samfunnsmessig karakter. Det samme gjelder ved hendelser på idrettsbanen som går ut over det sportslige. Styrets leder kan overlate til andre i klubbens ledelse å uttale seg på vegne av klubben når det måtte være praktisk og riktig.

 1. Hjemmeside: bjornevatn-il.no inneholder alle dokumenter og strukturer som viser hvem-hva-hvor i klubbhverdagen.

Dette er styrets formelle informasjonskanal og styringsverktøy mot medlemmene.

 1. Facebook:

Bjørnevatn IL:

klubbens formelle side der bare klubben informerer om hendelser og drift

Administrator: styret i Bjørnevatn IL.

 

Bjørneparken stadion:

Uformell info om hva som skjer på Bjørneparken stadion og innan i klubben generelt.
Kretssamlinger, Sonesamling, Turneringer og seriespill. Dugnader. Bilder og filmer fra alle grupper.

Administrator: styret i Bjørnevatn IL.

 

Lagsider:

Lukket gruppe kun for spillere, trenere, foreldre og styremedlemmer i klubben. Vi bruker denne siden til å informere, skryte og heie. Er du uenig eller kritisk til noe som berører dette laget så ber vi deg kontakte klubbledelse. Husk regelverk om publisering av bilder. Vi kjører ingen debatt på disse sidene.

Administrator: Adm leder Yngres og lagleder

 

BIL trenere

Lukket gruppe for alle trenere, lagledere, styremedlemmer, rekrutteringsansvarlig, kvalitetsklubbansvarlig, fair play ansvarlig, dommeransvarlig og SU.

Trenerveileder bruker denne siden til å innkalle til, og referere fra Trenerforum (4x pr år)

Styret og øvrige medlemmer kan dele informasjon, synspunkter og hendelser som bare er ment å nå denne gruppen.

Administrator: Trenerveileder og Adm leder Yngres.

 

 1. Øvrige sosiale medier (Instagram / Twitter etc)

Ingen lag i aldersbestemt fotball skal ha slike kontoer/profiler uten at dette er godkjent av styret.

 

Rekruttering 

Rekrutteringsarbeid er noe av det viktigste vi som fotballklubb kan gjøre. Vi må strekke oss langt for å unngå at årganger faller bort.

Rekruttering i barnefotballen skjer i praksis hver semesterstart der treninger i «oppstarts-uken» skal ha hovedfokus på vennskap, lek, moro, trygghet og glede.

Hovedtiltak i vår rekruttering skjer mot barnehage og skole i nærmiljøet, der vi inviterer barn og foreldre til å komme til oss og bli en del av vårt lag og klubb.

Klubben jobber aktivt med å legge til rette for rekruttering på flere andre felter og arrangerer forskjellige aktiviteter fra år til år. Det kan være en Kick off,, Fotballskole, Stand’s under arrangement, Fotball SFO etc.

Rekrutering av foreldre, trenere, lagledere, klubbledere osv er en like viktig del av rekrutteringsarbeidet.

Bjørnevatn IL har utarbeidet en rutine for rollen Rekrutteringsansvarlig. Se hjemmesiden

Videre har klubben utarbeidet en plan for rekruttering av nye spillere og deres foreldre til klubben.

 

Klubbutveksling (Utlån / Treningsopphold i annen klubb)

I aldersbestemt fotball skal alle slike utvekslinger godkjennes av klubbens sportslige leder i god tid før. Klubben har som praksis at slike forhold blir informert til styret og om nødvendig behandlet der. Klubben vil normalt ikke dekke noen kostnader rundt slike utlån / utvekslinger.

 

Overgang til ny klubb

Alle overganger er regulert i NFFs «Overgangsreglement». NFF har elektronisk overgangsbehandling i FIKS. Klubbens Adm leder og sportslig leder er ansvarlig for å håndtere overganger og må derfor ha slik tilgang i fiks.

 

Omberamming av seriekamper

Skjer elektronisk i hht retningslinjer gitt av FFK på deres hjemmeside. Meldes inn av lagleder. Det følger med kostnader avhengig av hvor lenge man venter med å omberamme. Omberamming er ikke endelig før bekreftelse foreligger fra FFK på mail.

 

FIKS

Klubbens overordnede FIKS ansvarlige skal bistå ved behov slik at alle som har roller får tilgang til å utøve dette i fiks. Dette gjelder for Kvalitetsklubbansvar, Lagleder ansvar, overgangsansvar med mere.

FIKS ansvarlig skal i samråd med Adm leder Yngres, før oppstart seriespill, kontrollere spilleroversiktene med FIKS og se at alle spillere over 12 år er registrert som aktive spillere i klubben. Dette må være på plass for at forsikringene skal gjelde.

 

Lederutdanning/Kompetanse

Lederkompetanse er avgjørende for god styring av klubben. NFFs lederutdanningsstige sikrer fotballspesifikk lederkompetanse til håndtering av utfordringer i styrevervet.

Bjørnevatn IL har stor aktivitet og dette skaper behov for svært mange frivillige som bekler ulike funksjoner. Jo bedre kvalifiserte våre medlemmer er, desto bedre aktivitet vil klubben kunne tilby.

Bjørnevatn IL har som målsetning at alle aktive medlemmer skal få tilbud om å ta utdanningen Fotballederkurs 1 (FLK 1) på klubbens regning.

Påfølgende kurs FLK 2 og FLK 3 tilbys styremedlemmer og andre som styret måtte forespørre.

Klubben har som målsetning at mere en 50% av styrets medlemmer til enhver tid har gjennomført FL1 kurs.

 

Årshjul/aktivitetskalender

Fotballåret har sin egen syklus. Det er tidsfrister å forholde seg til, «må-oppgaver» og en rekke ting som skal på plass for å gjøre fotballhverdagen best mulig for flest mulig.

For å sikre ryddighet og oversikt søker klubben alltid å utarbeide sitt årshjul.

Les klubbens årshjul på vår hjemmeside. 

 

Utmerkelser

Bjørnevatn IL deler ut utmerkelsen “Æresmedlem” for lang og aktiv deltakelse på ulike måter i klubben. Det er Årsmøtet som vedtar og står for utdelingen av utmerkelsen etter forslag fra medlemmer eller styret.

 

Årsberetning

Alle lag og avdelinger skal skrive årsberetning til årsmøtet

Mal (elektronisk) for årsberetning ligger på klubbens hjemmeside.

KVALITETSKLUBB

Bjørnevatn IL startet arbeidet med kvalitetsklubb i desember 2015.

Kvalitetsklubb er et konsept som gir retningslinjer for utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene og samarbeidet mellom klubb og forbund.

Helge Bækø er ansvarlig for kvalitetsklubb for Bjørnevatn IL. Ønsker du å bidra? Ta kontakt med han på telefon 97977286 eller mail helge@bjornevatn-il.no

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. For å besøke denne siden, må du akseptere bruk av informasjonskapsler.