Skip to content

1.3 SPORTSPLAN

Innholdsfortegnelse: 

 1. Beskrivelse
 2. Formål og implementering
 3. Klubbens verdier
 4. Den gule tråden
 5. Rekruttering
 6. Barne- og ungdomsfotball
  • 6.1 Barnefotball
  • 6.2 Ungdomsfotball
  • 6.3 Differensiering
  • 6.4 Hospitering
  • 6.5 Spillestil
 7. Turneringsdeltagelse og seriespill
 8. Foreldrenes rolle

1. Beskrivelse 

Sportsplanen er klubbens styringsverktøy for all aktivitet på fotballfeltet.

Sportslig leder Yngres avdeling har det formelle ansvaret for planen.

Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsettinger legger sportsplanen grunnlaget for «flest mulig – lengst mulig – best mulig» i et trygt og utviklende miljø for alle.

2. Formålet og implementering

Sportsplanen klargjør målsetning og gir føringer for all vår virksomhet. Sportsplanen skal sikre en gul tråd i utviklingen av enkeltindivider og lag.

Planen skal presenteres for alle spillere i klubben hvert år.

Sportsplanen skal være hovedtema i trenerforum ved oppstart av nye årskull, og alle trenerne er forpliktet til denne.

Oppdatert plan skal sendes ut elektronisk til alle trenere ved årets oppstart. Den skal videre bekjentgjøres på klubbens hjemmeside.

3. Klubbens verdier 

Bjørnevatn IL har som overordnet mål å følge NFF’s retningslinjer for verdiarbeid på feltet.

4. Den gule tråden

Den gule tråden skal sørge for at alle drar i samme retning når det gjelder holdninger, verdier, treningsmetodikk og spillerstil.

Vi fremstår med et sterkt engasjement, kvalitet på treningsfeltet og stolthet for klubben vår.

Det skal være progresjon i treningsarbeidet slik at det er sammenheng mellom det vi gjør i barnefotballen over til ungdomsfotballen og videre til seniornivået.

5. Rekruttering

Klubben skal drive aktiv rekruttering til vår fotballaktivitet i grunnskolen i nærmiljøet. Gjennom vår organiserte allidrett for barn under 7 år søker vi å knytte kontakt med foreldre som ønsker å bidra i klubben, med fotball

leken når barna når den alderen. Klubben skal alltid være åpen for alle barn som ønsker å være med, også de som bare vil være med «litt».

6. Barne- og ungdomsfotball i Bjørnevatn Idrettslag 

6.1 Barnefotball 

Bjørnevatn IL skal følge NFF’s spilleregler og retningslinjer for barnefotball (6-12 år). Vi fokuserer på Fair play og fotballglede, muligheter og utfordringer for alle.

Våre trenere skal være tålmodige voksne som lar barna utvikle seg gjennom trygghet, utfordringer og mestring. Det er spesielt viktig at de yngste barna får oppleve treningsmiljøet som trygt og fritt for press og voksnes forventninger.

Vi skal tilby variasjon i treninger som utvikler barnas fysikk, balanse og koordinasjon og på den måten gir bredest mulig plattform for den videre utviklingen i ungdomsfotballen.

Treningene skal organiseres rundt smålagsspill og mye ballkontakt.

Dersom vi stiller flere lag i en årsgruppe, søker vi alltid å sette sammen lagene etter kriteriene kameratskap og mangfold i ferdigheter. Vi søker å unngå «topping» av lag innenfor barnefotballen, men søker jevnbyrdighet på treningsfeltet og i kamp.

Barnas fysiske, kognitive og sosiale ressurser er forskjellig fra de voksnes. Barn er under stadig utvikling og modnes i forskjellig tempo. Som trenere må vi ta hensyn til at de er ulike individer. Derfor er det viktig at vi ser, lytter og kommuniserer med spillerne. På den måten kan man lettere kartlegge ståsted hos den enkelte.

Selv om det er individuelle forskjeller kan man finne noen fellestrekk ved aldersgruppene (kfr. utviklingsplan).

6.2 Ungdomsfotball

Bjørnevatn IL skal følge NFF’s retningslinjer for ungdomsfotballen (13-16 år) Vi fokuserer på Fair play og fotballglede, muligheter og utfordringer for alle.

Våre trenere skal være utviklingsorienterte, og fokusere mer på gode holdninger, trivsel, læring og mestring enn på resultater. Ungdommens eget ønske om gode resultater skal være motivasjonsfaktorer for disiplinert trening og utvikling.

For å få god utvikling hos alle spillerne er det viktig at treningene kan gi et differensiert opplegg som stimulerer den enkelte.

Vi jobber med basisferdighetene, men øker gradvis fokuset på de relasjonelle ferdighetene og rolletrening.

Samhandlingen mellom spillerne får større betydning, og dette skal prege hva vi gjør på treningsfeltet. Det er i ungdomsfotballen spillestilen vår skal utvikles, og derfor vil det være en progresjon i hvilke deler av spillet vi utvikler.

6.3 Differensiering

Differensiering handler om hvordan vi kan dele inn treningsgruppa og tilpasse treningen til den enkelte spilleren for å gi utfordringer og mestring ut fra eget ferdighetsnivå.

Når vi driver pasningstrening, kan vi variere avstand og pasningstype etter de ulike spillernes erfaring og nivå. Vi kan organisere tre øvelser med ulik vanskelighetsgrad og fordele spillerne ut fra hva de har mest behov for.

Differensiering handler ikke om å dele gruppa inn i «de gode» og «de mindre gode». Fotballferdighet er sammensatt, og spillerne kan ha ulike styrker som hurtighet, teknikk og arbeidskapasitet. Laget har bruk for ulike typer!

Differensiering vil si å ta utgangspunkt i den enkeltes styrker og/eller svakheter og å lete etter måter å organisere treningen på som er gunstig både for den enkelte og for laget. Differensiering er å individualisere treningen innenfor rammen av laget.

6.4 Hospitering

Hospitering er et eksempel på differensiering der spillere i perioder får trene og spille på lag på høyere/lavere årsklasse eller på tvers av kjønn. Når kamper kolliderer, skal spilleren prioritere sin egen aldersgruppe.

Hospitering i barnefotballen styres av treneransvarlig for Yngres i samarbeid med involverte trenere. I ungdomsfotballen styres hospitering av klubbens spillerutvikler i samarbeid med involverte trenere.

Hospitering forekommer der det er helt synlig at en spiller trenger dette for å få utfordringer tilpasset sine ferdigheter. Vi må også ta holdninger, modenhet og det sosiale med i vurderingen når vi skal hospitere spillere.

Hospitering bør skje i samråd med foreldre og spilleren selv, og det skal lages en hospiteringsplan for gruppen som viser når og for hvem

hospiteringen skal skje. Hospitering ut av kommunen kan også vurderes og praktiseres der det er hensiktsmessig.

En forutsetning for all hospitering innen ungdomsfotballen er at spilleren viser gode holdninger på og utenfor treningsfeltet, før, under og etter hospiteringsperioden.

6.5 Spillestil

Vi starter utvikling av spillestil fra barna kommer opp på 13 års lag. Fokus på spillestil er økende på 15 års lag og viktig på 17 års lag.

Hovedprinsipper 13 års lag: 

 • igangsetting bakfra
 • vinkle inn sentralt på egen halvdel
 • vinkle/spille ut bredt på motstanders halvdel

Videreutvikling 15 / 17 års lag: 

 • Forsvarsspill med fokus på komprimering og sonemarkering.
 • Fokus på at gjenvinning skjer koordinert, til avtalt tid og sted.
 • Fokus på ballbesittelse og tydelige mål om å skape overtall
 • Angrepsspill med fokus på tempo, bredde, overtall

7. Turneringsdeltagelse og seriespill

I Bjørnevatn IL har vi fastsatt en turneringskalender som viser hvilke turneringer aldersbestemte lag har anledning til å delta på. Påmelding til turneringer skjer via sportslig leder for yngres avdeling. I tillegg til turneringer vil det være mulig for deltakelse i seriespill for J11 og G11 og eldre.

TurneringStedTidsromÅrsklasse
Hesseng CupHessengJan7-15
Fefo TurneringenLakselvFeb13-17
Sundquist-CupBjørnevatnMai7-11
Bakehuset Nord-Norge CupVadsøMai7-11
Nissan CupVestre JakobselvJuni7-11
Pasvik InternationalSvanvikJuni11-13
Isak Saba CupTanaJuni7-11
Piteå Summer GamesPiteåJuli13-17
Norway CupOsloJuli/aug15-17
AltaturneringenAltaAugust13-17
Bjørnevatn CupBjørnevatnAugust7-11
Sparebanken NN CupTanaAugust7-11
Varangerstein CupVestre JakobselvSeptember7-11
Fefo CupHessengNovember7-17

Klubben ønsker ikke å dra på overnattingsturer med barn under 10 år uten at alle har foreldre med.

Lag i klasse 11-13 kan dra på turneringer med overnatting dersom foreldregruppen stiller med tilstrekkelig antall reiseledere. Lagleder / foreldrekontakt må gjøre en overordnet helhetsvurdering i samråd med foreldregruppen, trener(e) og evt sportslig leder yngres.

Barn som er utrygge uten foreldre skal ikke føle press til å delta på turer med overnatting.

8. Foreldrenes rolle 

For at vi i Bjørnevatn Idrettslag skal kunne drive god fotballaktivitet, er vi avhengige av stor deltakelse fra ressursgruppen foresatte, foreldre og besteforeldre.

Bjørnevatn Idrettslag forventer at foreldre/foresatte: 

 1.  Støtter opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
 2. Møter opp til så mange kamper og treninger som mulig – du er viktig både for spillerne og miljøet.
 3. Gir oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
 4. Viser gode Fair play holdninger – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
 5. Respekterer trenerens laguttak og kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
 6. Overlater til trenere å gi barna de tekniske og taktiske råd og formaninger.
 7. Respekterer dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
 8. Heier, men unngå roping som kan gjøre barna usikre under kamp.
 9. Sørger for at medlemskontingent og treningsavgift betales –viktig i forhold til forsikring.
 10. Utfører pålagt dugnadsarbeid – utstyr, hall leie, drift av klubbhus og stadion koster.
 11. ALLTID kjører trafikksikkert til og fra fotballaktiviteter.

KVALITETSKLUBB

Bjørnevatn IL startet arbeidet med kvalitetsklubb i desember 2015.

Kvalitetsklubb er et konsept som gir retningslinjer for utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene og samarbeidet mellom klubb og forbund.

Helge Bækø er ansvarlig for kvalitetsklubb for Bjørnevatn IL. Ønsker du å bidra? Ta kontakt med han på telefon 97977286 eller mail helge@bjornevatn-il.no

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. For å besøke denne siden, må du akseptere bruk av informasjonskapsler.