Skip to content

4.1 Verdier

Norges Fotballforbund sin visjon; «Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle» deler vi i Bjørnevatn IL. 

Verdiarbeid er sentralt for oss i Bjørnevatn IL. 

Verdisett og Fair play skal prege all aktivitet i klubben.

Vi skal basere vår drift og aktiviteter på fotballens verdigrunnlag og vårt eget verdisett.

Norges Fotballforbund har trygghet, glede, respekt, likeverd og folkelighet som førende verdier. Ut fra dette har NFF definert 

«Fotballens verdigrunnlag» er selve grunnpilaren for oss alle: 

flest mulig – lengst mulig – mest mulig 

Bjørnevatn IL har definert tre verdiord som tydeliggjør våre grunnleggende verdier i klubben og som skal gjelde for både aktive og tillitsvalgte:

Stolthet – Råskap – Respekt

Disse verdiordene beskriver kort hvordan vi ønsker å ha det, fremstå utad og hva vi sikter mot. 

Verdiene skal hjelpe til å skape et godt klubbmiljø hvor vi tar godt vare på hverandre og behandler hverandre med respekt. 

Verdiene danner grunnlaget for god oppførsel og gode holdninger.

Verdiene hjelper oss i å fremstå som «gode folk» i alle sammenhenger, uansett om det gjelder på trening, møter eller fotballkamp. 

Verdigrunnlaget hjelper styret og hele klubben til å ta gode beslutninger i hverdagen.

Stolthet

Vi er stolte av bygda vår, av klubben vår, av laget vi er en del av og hva vi sammen har skapt i Bjørneparken. Vi opplever en sterk tilhørighet og et fantastisk samhold som vi ofte uttrykker som «gruvebyens stolthet» 

Vi tror at det er avgjørende når vi ber mennesker om å bidra eller yte sitt beste, at de skal kunne kjenne på stolthet, samhold og felleskap. Stolthet er kanskje vår sterkeste kjerneverdi.

Råskap

Vi utviser ofte en sterk vilje, oppofrelse og disiplin i våre bestrebelser på å bli bedre. Vi er rå på å satse på klubbutvikling, vi er rå til å sette oss høye sportslige mål, vi er rå på å jobbe dugnad, til å bygge arena, til å trene godt, til å nå langt, til å skape begeistring og fest, til å ikke gi opp, til å «blø for drakta».

Klubben har alltid vært preget av slike mennesker, der vi ofte med små midler har «lagt stein på stein» og sammen bygget klubben. Verdiordet «råskap» er Bjørnevatn IL og handler for oss bare om dens positive betydning som utledet over. 

(Vi tar avstand fra å koble vår klubb og vår aktivitet mot negativt ladede synonymer på ordet.)

Respekt

Vi er takknemlig for alle som har vært, og er med og driver klubben vår. 

Vi tar ansvar for, og godt vare på, klubbens anlegg og eiendeler.

Vi etterstreber Fair play i alle ledd 

Vi krever likeverd for alle uansett etnisitet, religion eller kjønn

Vi jobber aktivt mot mobbing og all form for trakassering

Vi ønsker at våre medlemmer viser god oppførsel og gode holdninger

Bjørneberget og vårt publikum støtter laget vårt, og respekterer våre gjester.

For at vi skal klare å forvalte vårt anlegg, våre ungdommer og sporten som vi er så glad i på den beste måte, må alle få kjenne på gleden som oppstår når mestring og prestasjoner oppnås som følge av lek og læring, som kommer av trygghet, som igjen oppstår av Fair play og Respekt. Derfor er daglig fokus på Fair play og Respekt den viktigste jobben vi alle gjør i klubbhverdagen. 

(Det vi gjør på trening er det vi gjør i kamp!)

I Bjørnevatn IL viser vi respekt for ALLE. 

Sammen er vi 9910

KVALITETSKLUBB

Bjørnevatn IL startet arbeidet med kvalitetsklubb i desember 2015.

Kvalitetsklubb er et konsept som gir retningslinjer for utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene og samarbeidet mellom klubb og forbund.

Helge Bækø er ansvarlig for kvalitetsklubb for Bjørnevatn IL. Ønsker du å bidra? Ta kontakt med han på telefon 97977286 eller mail helge@bjornevatn-il.no

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. For å besøke denne siden, må du akseptere bruk av informasjonskapsler.