Skip to content

4.2 Hjemmekampen

Dato for siste revisjon av denne planen: Helge Bækø; 19.04.2018

1. Beskrivelse

For å skape gode rammer rundt alle barne- og ungdomskamper i klubbens regi, skal klubbens hjemmekamper gjennomføres etter NFF’s retningslinjer og klubbens Fair play-plan.

2. NFF’s retningslinjer for barne- og ungdomsfotball

Tilgjengelig på klubbens hjemmeside:
www.bjornevatnil.idrettenonline.no under fane Kvalitetsklubb/Hjemmekampen.

3. Bjørnevatn IL’s Fair play-plan

Presenterer klubbens retningslinjer for Fair play før, under og etter kamp, trenervett og foreldrevett. Tilgjengelig på klubbens hjemmeside:
www.bjornevatnil.idrettenonline.no under fane Kvalitetsklubb/Fair play plan.

4. Kampverten

Lagleder/oppmann sørger for at rollen som kampvert går på rundgang blant foreldrene. Dette gjelder for alle lag og alle årsklasser i klubben. 
Det kan gjerne være mere enn en kampvert pr enkeltkamp. Som arrangør av turneringer skal det utnevnes en kampvertansvarlig som setter opp en passende gruppe kampverter i forhold til antall baner og antall kamper. Kampverten bærer gul vest.
Rutine kampvert er å lese som oppslag i garderobeanlegg og ute på bua (kiosken).
Rutine for kampverten er tilgjengelig på klubbens hjemmeside: 
www.bjornevatnil.idrettenonline.no under fane Kvalitetsklubb/Hjemmekampen.

5. Fair play møtet – en viktig del av vårt Fair play-arbeid

I en fotballkamp skal glede, mestring, jevnbyrdighet og god oppførsel dominere. Derfor inviterer vi til fair play-møte i forkant av kampstart i barne- og ungdomsfotballen. Trenerne er de viktigste rollemodellene for god eller dårlig oppførsel på og rundt banen. 
Fair play-møtet skal både skape en felles forståelse og være forpliktende.

Instruks kampvert

Trener og lagleder har ansvar for sportslig avvikling av kamp.
Kampvert har ansvar for å sikre en god ramme rundt kamp arrangementet.
Kampverten har på gul kampvert-vest, ligger på trenerkontoret i garderobeanlegget.
Nøkkel til garderoben kan ved behov lånes av trener, Fair play ansvarlig eller leder Yngres.

Før kampen:

 • Kontroller med lagleder at dommer er kontaktet og har bekreftet oppdraget. Helst dagen før kamp.
 • Sørge for at garderober for hjemme og bortelag er klare og ryddige. Bortelagets garderobe skal være kostet og rent for søppel i garderobe og på toalett. Det skal være papir og såpe på toalett. Manglende renhold og ryddighet før kampen skal meldes til Adm leder yngres etter kampen.
 • Sørge for at bane og mål, samt evt hjørneflagg er i orden. Målnettet skal være helt og uten hull. Meld straks fra til trener dersom du må ha bistand for å ordne eller flytte noe av nevnte utstyr.
 • Oppfordre tilskuerne til å ta plass på motsatt side av lagene. Ved innbytterbenk og i nærområdet, skal det bare være trenere og innbyttere.
 • Bistå hjemmelagets trener i å avholde fair play-møte før kampen.
 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart.
 • Klubbens hjertestarter er på behandlingsrommet i garderobeanlegget.
 • Telefonnummer ambulanse er 113.

Under kampen:

 • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommeren er innenfor rimelighetens grenser
 • Prate med dommeren i pausen, spørre om behov for drikke som klubben tilbyr.
 • Oppfordre til positivitet fra trenere, lagleder, foreldre og andre, både mot spillere og dommer.

Etter kampen:

 • Bistå i å organisere fair play-hilsen.
 • Takker begge lag og dommer
 • Rydde rundt bane og i garderober. Garderobene og toaletter skal være ryddige og kostet etter bruk. Kontakt adm. leder yngres dersom behov for pair/såpe.

Fair play – møte før kamp:

Hjemmelagets trener gir tidlig beskjed til bortelagets trener og dommer om at vi avholder Fair play-møte på banen rett før kampstart.
Her deltar dommere, kampvert og trenere fra begge lag. Dommere kan her kort klarlegge viktige regler for aldersgruppen som vil følges opp.
Tema kan være pressfrie soner, utspill fra keeper, regler for innbytte, ekstra spiller ved stor målforskjell i barnefotballen osv.
Møtet bør ikke vare lengre enn 1 minutt. Vi hilser deretter på hverandre med ordene «Fair play» og «lykke til».

Fair play – hilsen før kamp:

Hjemmelagets trener og kampvert informerer spillerne og dommer om at spillerne ved kampstart skal stille opp på banen på en linje
med dommere i sentrum. Dersom vi har speakertjeneste vil speaker introdusere lagene og spillerne.
Deretter hilser lagene hverandre og dommer med ordene «Fair play» og «Lykke til».

Fair play – hilsen etter kampen.

Etter kampen stiller dommere seg på midtsirkelen og begge lag på hver sin rekke. Lagene hilser dommer og motstandere med ordene
«takk for kampen».

Foreldrevett-kort:

Ligger i eske på trenerkontor. Kampvert deler ut til «sine» foreldre min 1 gang pr sesong. Ha med noen kort ut under alle kamper
og del ut dersom du føler at det er behov.

NFFs retningslinjer for barne og ungdomsfotball

NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen er tuftet på vår visjon og våre aktivitetsverdier eksplisitt uttalt i handlingsplan 2012 – 2015. Disse bygger på Idrettens barne- og ungdomsbestemmelser. Våre retningslinjer er normative som betyr at de er retningsgivende for aktiviteten på, rundt og utenfor fotballbanen.

Mer om dette i Barnefotballens verdigrunnlag (Flest mulig – lengst mulig mest mulig) og i NIFs retningslinjer for barne- og ungdom.

Under har vi tatt for oss de viktigste «dilemmaer» våre spillere, trenere, ledere, foreldre og kvalitetsklubber møter i praksisfeltet. Og følgelig hvordan medlemmer av NFFs kvalitetsklubber skal forholde seg til disse

Om å være i forkant: KOMMUNIKASJON
Ryddig og tilstrekkelig kommunikasjon «i forkant» innad i klubb, mot foreldre/foresatte og spillere er det viktigste grepet for å ha gode fungerende kjøreregler på og mellom års trinn. Denne kommunikasjonen skal være basert på retningslinjer i Klubbhåndbok og Sportsplan. I tillegg: den beste kommunikasjonskanalen er den som foregår på foreldre-/foresatte møter og spillermøter i forkant og underveis i sesongen. Det motsatte: kommunikasjon «i det lukkede rom» eller «vi – har – bestemt – kommunikasjon» øker sjansene for misforståelser, «reparasjonsmøter» og et dårligere klima i og rundt lagene.

SPILLETID I BARNEFOTBALLEN:
I barnefotballen skal alle spillerne i kampen ha tilnærmet lik spilletid. Det beste grepet fra klubben er å melde på flest mulig lag på årstrinnet. NFF anbefaler en spilletropp på:

 • Fem spillere i treerfotball
 • Sju spillere i femmerfotball
 • 10 spillere i sjuerfotball

SPILLETID I UNGDOMSFOTBALLEN

I ungdomsfotballen skal alle spillerne ha mye spilletid. Til tross for at poeng deles ut, skal lagledelse ha et større trivsels- og utviklingsfokus enn et resultatfokus. Å kunne ha visjonen «lengst mulig – Best mulig samtidig er en forutsetning for en kvalitetsklubb.

Ungdomsspillere som møter til kamp bør være på banen minst i halvparten av Grepene for å få dette til er og:

 • Melde på flest mulige lag på årstrinnet
 • Kretsen benytter seg av «antilagsordning» slik at klubbene kan melde på nok lag i samme års trinn,
  til tross for «snaut» med spillere
 • Samme årstrinnet er dyktig til – om mulig – å ha et differensiert kamptilbud, der det ikke er vanntette skiller mellom lagene.
 • Klubben, sammen med årstrinnet er dyktig til å velge rett nivå i seriespill.
  Jevnbyrdige Kamper gjør det lettere med mye spilletid for alle.
 • Coaching og innbytte knyttet til stilling i kamp er avgjørende for at alle gis til mye spilletid
 • Lagledelsen prøver hele tiden å ha spillerne på benken sitt perspektiv: en fotballspiller til stadig på benken er ingen lykkelig fotballspiller.

DIFFERENSIERING I BARNE- OG UNGDOMSFOTBALLEN

Hospitering handler om å gjennomføre positiv forskjellsbehandling.

Å behandle alle fotballspillere likt, utsette dem for nøyaktig samme utfordringer, for den nøyaktig samme aktiviteten, krever at spillerne lærer på samme måte og med samme hastighet. Spillerne modnes og lærer i ulikt tempo. Derfor må de påvirkes ulikt på trening og etter hvert i kamp.

Vi slår imidlertid fast at faste løsninger på differensiering, der de samme utvalgte spillerne alltid er sammen er en seleksjonspraksis.

HOSPITERING

Hospitering er et eksempel på differensiering der spillere i perioder får trene og spille i høyere aldersklasse, i tillegg til sitt opprinnelige års trinn. Interne retningslinjer for hospitering i klubb skal finnes i Sportsplanen.

TOPPING AV LAG

Topping av lag i barnefotballen innebærer at:

 • Utvalgte spillere etter «nivå» pr. dato danner 1. 2. 3. lag
 • og /eller spillere får spille vesentlig mer enn andre. Dette skal ikke forekomme i barnefotballen.

JEVNBYRDIGHET I KAMP I BARNEFOTBALLEN

Lagsammensetning skal ta utgangspunkt i prinsippet om jevnbyrdighet. En skal lag mest mulig jevnbyrdige lag innad på årstrinnet å søke å finne rett nivå i seriespill ut fra fjorårets erfaringer. Dette øker sannsynligheten for tette og jevne kamper som blir en kamparena for gode opplevelser og utvikling.

Les mer om jevnbyrdighet i kamp i «Jevnbyrdighet i seriespill»

REISEBESTEMMELSER I BARNE- OG UNGDOMSFOTBALLEN

Den overordnede målsetting ved deltakelse i cuper og turneringer er å styrke miljøet og samholdet i laget, og samtidig gi et godt sportslig tilbud som er med på å utvikle både laget, årstrinnet og spillerne. En kvalitetsklubb har trenere og ledere som forholder seg til NFFs reisebestemmelser.

FORUTSETNINGER

 • Målsetting og retningslinjer skal bidra til trygge og positive opplevelser for alle involverte, herunder spillere, ledere, trenere, voksne og andre.
 • Det skal ligge en progresjon i både antall døgn, avstand til turnering og fasiliteter rundt knyttet til valg av turneringer for barn og ungdom.
 • Unødig dyre reiser og turneringer som kan bidra til å forsterke sosioøkonomiske ulikheter i den enkelte lagenhet er ikke ønskelig.
  • I deltakelse i utslagsturneringer i utlandet der barna fyller 11 år i kalenderåret skal det spesielt vektlegges:
  • Klubben skal i forkant av turneringen skape en felles forståelse blant alle involverte knyttet til turneringsgjennomføring på, rundt og utenfor banen.
  • Hele årstrinnet fra klubben skal ha muligheten for å delta
  • Det skal vektlegges jevnbyrdighet innad i laget (ene)
  • Alle spillere skal få tilnærmet lik spilletid

TRENERROLLEN OG TRENERVETT

Treneren er i den viktigste voksenpersonen for barn- og ungdom i fotballfotball – livet. Dels skal treneren gjennomføre trygge og utviklende treninger. Dels skal treneren være kampleder for gode opplevelser. Treneren er nøkkelen for «Flest mulig – Lengst mulig – Best mulig»

Trenerrollen krever kompetanse om fotballen, relasjonelle ferdigheter og trenervett.

FORELDREVETT

Et godt klima på og utenfor banen fordrer gode relasjoner mellom klubb, tillitsvalgte og foreldregruppa. En kvalitetsklubb har positivt fokus på foreldregruppa. Foreldregruppa må også være sitt ansvar bevisst i sin rolle som fotballmamma eller pappa.

KVALITETSKLUBB

Bjørnevatn IL startet arbeidet med kvalitetsklubb i desember 2015.

Kvalitetsklubb er et konsept som gir retningslinjer for utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene og samarbeidet mellom klubb og forbund.

Helge Bækø er ansvarlig for kvalitetsklubb for Bjørnevatn IL. Ønsker du å bidra? Ta kontakt med han på telefon 97977286 eller mail helge@bjornevatn-il.no

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. For å besøke denne siden, må du akseptere bruk av informasjonskapsler.