Skip to content

2.2 Økonomihåndbok for Bjørnevatn IL

Siste revisjon 03.12.2018

Vedtatt av styret 03.desember 2018

Innhold

 

side:

INNLEDNING

3

Beskrivelse

3

Lover og bestemmelser

3

Økonomistyring

3

Økonomisk ansvar

4

Bankkonti

4

Betalingskort

4

Lån

4

Kreditt

5

Underslagsforsikring

5

  
BUDSJETT

5

Hovedbudsjtett

5

Avdelingsbudsjett

5

Likviditetsbudsjett

5

Reisebudsjett

6

  
REGNSKAP

6

Regnskapsprinsipper

6

Fullmakter / attestasjonsrett

6

Regnskapssytem

6

Regnskapsbilag

6

Kvartalsvis avdelingsregnskap

7

Avstemming av balansen (eiendeler og gjeld)

7

Årsregnskap

7

Avsetning / periodisering

7

Økonomiske misligheter

8

  
INNTEKTER OG INNBETALINGER

8

Medlemskapsregister

8

Medlemsavgift

8

Treningsavgift

8

Egenandeler

9

Sponsormidler

9

Offentlige tilskudd, kulturmidler, private fond med mere

9

Kontantsalg (kiosksalg, billetter, klubbeffekter etc)

10

Lotteri og bingo

10

Salg av varer og tjenester (utgående fakturering)

10

Dugnader

11

Kompensasjon for merverdiavgift

12

Innbetalinger

12

  
KOSTNADER OG UTBETALINGER

12

Inngående faktura

12

Utgiftsrefusjoner

13

Varekjøp

13

Kjøp av utstyr og eiendeler

13

Utbetalinger

13

Lagkasse

14

  
LØNN OG YTELSER

14

Ansettelsesforhold

14

Næringsdrivende

14

Utgiftsgodtgjørelse

14

Kjøregodtgjørelse

14

Dommerregninger

15

Merverdiavgift

15

Skatt

15

  
REVISJON

16

  
KONTROLLKOMITE

17

INNLEDNING

Beskrivelse

Styret i idrettslaget har det overordnede ansvaret for idrettslagets økonomi.

Økonomihåndboken er et hjelpemiddel for å sikre god økonomistyring. Regnskapsførere, kasserere, trenere, lagledere og andre skal kunne finne informasjonen de trenger i økonomihåndboken.

Formålet med økonomihåndboken:

 • klubben skal bruke og forvalte midler på en forsiktig og hensiktsmessig måte i tråd med årsmøtevedtak.
 • klubben skal ha en tilfredsstillende organisering av bilag, regnskapsføring og budsjetthåndtering
 • klubben skal ha en forsvarlig økonomistyring

Lover og bestemmelser

Idrettslaget er tilknyttet Norges idrettsforbund (NIF) og plikter å følge NIFs lov. Idrettslaget er også pliktig til å følge andre norske lover og regler.

[Så lengde Bjørnevatn IL defineres som lite etter NIFs lov]:

 • NIFs lov
 • Idrettslagets egen lov
 • Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd
 • Merverdiavgiftsloven
 • Arbeidsgiveravgiftsloven dersom klubben har ansatte
 • Skattebetalerloven

NIF definerer pr 2018 idrettslag som lite dersom; omsetning under 5 mill., eiendeler med samlet verdi under 20 mill. og mindre enn 20 ansatte

(For mere info se www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/)

Økonomistyring

Det er styrets plikt å se til at klubben har sunn økonomidrift ved at:

 • Klubbens rutiner for økonomistyring følges
 • Kontrollrutiner følges, vedr signering for handtering av kontanter og regninger.
 • Oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysningene
 • Regnskap og bilagspermer merkes tydelig og oppbevares på sikkert måte og sted.

Økonomisk ansvar

NIFs basisnorm: «For avdelinger eller gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger / grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse. Dette innebærer blant annet at det bare er lagets styre som kan foreta ansettelser eller inngå sponsorkontrakter, og at det bare er personer med fullmakt iht fullmakts matrisen som kan forplikte klubben økonomisk.

Bankkonti

Idrettslaget har følgende konti i Sparebank 1 Nord-Norge:

 • hovedkonto (std brukskonto): 4920.20.19403
 • papirkonto (std brukskonto): 4920.21.01029

Bjørnevatn IL sine bankkonti disponeres av 2 personer (normalt klubbens kasserer og ett annet styremedlem). Styret kan beslutte å gi flere styremedlemmer disposisjonsrett i spesielle situasjoner. Leder vi kunne gi innsynsrett til klubbens konti til budsjettansvarlige og evt andre tillitsvalgte.

Det er leders ansvar å se til at klubben har gode og gyldige avtaler med vår bankforbindelse og at fullmakter og disposisjonsrett mot konti alltid er oppdatert.

Betalingskort

Kortregler i BIL:

Dersom noen tillitsvalgte må disponere bankkort tilhørende BIL, må dette først ordnes av bank med korrekt navn/personlig ID på kortet. Det skal utarbeides separat avtale mellom vedkommende og klubb, vedrørende formål og beløp som kan betales.

Vedkommende vil være personlig ansvarlig for at dette oppbevares og benyttes på en sikker og trygg måte som sikrer god økonomistyring for klubben. Dette innebærer at alle betalinger dokumenteres med kvittering som leveres til kasserer med regnskap fra reisen eller arrangementet.

Kasserer skal rutinemessig se til at kortet ikke misbrukes og plikter å rapportere avvik til styret.

Klubbens seniorlag får i perioder disponere klubbens kredittkort fra drivstoffleverrandører. Regelverk til disposisjonsrett, dokumentasjon og attestasjon for slike kjøp følger samme regler som for bankort.

Lån

Klubben har pr 01.01.2019 ingen lån. Eventuelle lån vil fremgå i årsregnskap fremlagt i klubbens årsmøte.

Kreditt

Klubben har gjennom sin bankforbindelse avtale om kreditt oppad begrenset til 200.000,- for å dekke utgifter i perioder med dårlig likviditet.

Underslagsforsikring

Det er etter NIF’s lov og Lovnorm for Bjørnevatn IL, krav til at klubben tegner underslagsforsikring og at bankkonti skal disponeres av 2 personer.

Ref. Lovnorm for idrettslag §12 Regnskap, revisjon, budsjettmv. Pkt 3.

BUDSJETT

Hovedbudsjett

Bjørnevatn IL v/styret utarbeider et hovedbudsjett som inneholder alle hovedposter i regnskapet. Budsjettet vedtas på idrettslagets årsmøte og følges opp av styret gjennom året.

Det budsjetteres på kontonivå, dvs. på et mest mulig detaljert nivå og tilsvarende som i regnskapet (slik at avvik lett kan følges opp)..

Avdelingsbudsjett

Hovedbudsjett er basert på avdelingsbudsjett for drift i 5 forskjellige avdelinger og budsjettansvarlig for hver avdeling skal utpekes av styret.

Avdeling 100, klubbdrift

Avdeling 200, senior avdeling fotball.

Avdeling 300, Barn- og ungdomsavdeling fotball

Avdeling 400, Allidrett (med barnegym, skileik og turløyper)

Avdeling 500, Anlegg

For å sikre god økonomistyring registreres budsjettene i regnskapssystemet slik at regnskapet kan sammenlignes med årets budsjett, både overordnet for idrettslaget og på avdelingsnivå.

Budsjettet skal være realistisk, og det skal ikke gå i underskudd med mindre det kan dekkes av positiv egenkapital. Man skal vedlegge en forklaring om man setter opp et budsjett som går i underskudd.

Ved usikkerhet bruker idrettslaget det beste estimatet som er tilgjengelig på tidspunkt for budsjettarbeidet.

Likviditetsbudsjett

For at styret til enhver tid skal kunne ha oversikt over at klubben har tilstrekkelig med midler på bankkonto, er det et mål at budsjettansvarlige utarbeider likviditetsbudsjett. Likviditetsbudsjettet hjelper idrettslaget å holde orden på kontantbeholdningen gjennom året. Likviditetsbudsjettet utarbeides årlig men oppdateres hvert halvår.

Idrettslagets Årshjul, kontoplan, Budsjett og Likviditetsbudsjett ligger som vedlegg til idrettslagets økonomihåndbok.

Reisebudsjett

Alle lag som ønsker å reise til turneringer som ikke inngår I ordinært seriespill, og/eller som ikke er medtatt i klubbens hovedbudsjett vedtatt av årsmøte, plikter å søke styret før noen økonomiske forpliktelser inngås. Send budsjett for arrangementet til budsjettansvarlig for avdelingen.

Her skal det fremgå hvordan budsjetterte kostnader skal dekkes av ekstra inntekter. Administrativ leder har myndighet til å avslå søknaden dersom klubbens prinsipper om foreldrebetaling eller økonomidrift ikke følges. For mere info om slik deltakelse, se sportsplanen.

Oppmann fra hvert lag skal gjennom året holde oversikt på at lagets ekstra utgifter ikke overstiger ekstra inntekter.

Skjema reiseregnskap ligger som vedlegg til økonomihåndbok.

REGNSKAP

Regnskapsprinsipper

Bjørnevatn IL er regnskapspliktig. Regnskapet følger i utgangspunktet kontantprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader bokføres i den regnskapsperiode (år) der posten blir betalt, men ved større beløp kan det likevel foretas avsetning/periodisering slik at bokføring skjer på «rett år». Alle utgående fakturaer blir imidlertid periodisert, dvs. bokført ved fakturering.

Bjørnevatn IL skal alltid ha regnskapsfører som fører regnskapet for klubben. Regnskapsrapporter skal normalt sendes til styret kvartalsvis, eller etter forespørsel fra styreleder.

Fullmakter / attestasjonsrett

Styret i Bjørnevatn IL har delegert myndighet til enkelte personer i idrettslaget. En oversikt over denne fordelingen finnes i idrettslagets fullmaktsmatrise. Det er kun de som har fått fullmakt iht fullmaktsmatrise som kan bestille på vegne av idrettslaget.

Budsjettansvarlige skal attestere for alle utgifter som går fra deres budsjett.

Styret skal utpeke en person som skal anvise attesterte fakturaer for utbetaling, dvs se til at alle fakturaer er attestert av riktig person, på riktig måte samt ha en oppfatning av at beløp er rimelig.

Styret har pr dato delegert til kasserer å anvise og utbetale.

Regnskapssystem

Idrettslaget bruker følgende regnskapssystem: Mammut (Visma)

Regnskapsbilag

Alle typer regnskapsbilag skal leveres klubbens kasserer ferdig kontert og attestert med signaturen til attestasjonsansvarlig.

Det er anledning for budsjettansvarlig(ba) å attestere elektronisk ved å bruke e-post. 

Dette kan skje etter følgende eksempel: 

Faktura fra firmaX er korrekt. Produkt Y er benyttet til ……Beløp kr… betales. Mvh navn(ba)

Kontostreng: 

Alt. 

Vedlagt kvittering viser utlegg som mr X har hatt i forb med arrangement Z. Beløp kr. ….. betales til Mr. X (navn – adresse. Konto nr………..)   Kontostreng……….     Mvh navn (ba).

Kvartalsvis avdelingsregnskap

Regnskapsfører bokfører alle kostnader og inntekter med avdelings/prosjektkoder for å spesifisere på avdeling- og lagsnivå. Det utarbeides et avdelingsregnskap for alle avdelinger hvert kvartal.

Dersom avdelingsregnskapet ikke stemmer (eller avviker vesentlig fra budsjettet) skal budsjettansvarlig rapportere dette til kasserer.

Avstemming av balansen (eiendeler og gjeld)

Idrettslaget avstemmer alle balanseposter minimum en gang pr år. Bankkonti avstemmes månedlig.

Det er kun reelle eiendels- og gjeldsposter som står i idrettslagets balanse.

Balanseavstemming og bankavstemming ligger som vedlegg til idrettslagets årsregnskap.

Årsregnskap

Årsavslutning skjer den 31.12 hvert år. Idrettslagets årsregnskap inneholder resultatregnskap for hele idrettslaget (ikke avdelingsvise årsresultater), en balanseoversikt (eiendeler og gjeld) samt et noteoppsett med pliktige (og relevante) opplysninger.

Årsregnskapet er signert av alle styrets medlemmer og fremlegges på idrettslagets årsmøte i revidert versjon (med revisors beretning)

Idrettslaget utarbeider også en årsberetning i forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet.

Årsregnskapet og årsberetning ligger som vedlegg til økonomihåndboken.

Avsetning / periodisering:

Pr 31.12 går idrettslaget gjennom sine regnskap for å:

 • Avsette for opptjente inntekter (som gjelder år 1, men man får den først innbetalt i år 2).
 • Periodisere forskuddsbetalte inntekter (man har mottatt i år 1, men den gjelder for år 2).
 • Avsette for påløpte kostnader (som gjelder år 1, men faktura e.l. kommer ikke før i år 2)
 • Periodisere forskuddsbetalte kostnader (betales i år 1, mens kostnaden gjelder år 2, eks. merknad 1 og 2)

Merknad 1: Det er viktig at klubben hvert år setter av midler til fremtidig reparasjon/ vedlikehold / fornyelse av kunstgress og anlegg for øvrig.

Merknad 2: Det er mulig for enkeltlag i klubben å avsette midler i regnskapet for kostnader som påløper ved neste års deltakelse i Norway Cup el.lignende.

Økonomiske misligheter

Økonomiske misligheter er en fellesbetegnelse for tyveri, underslag i kasse og bank, korrupsjon, regnskapsmanipulasjon, urettmessig belastning av private utgifter mm.

Hvis det er mistanke om økonomiske misligheter eller det avdekkes økonomiske misligheter i idrettslaget, skal det søkes bistand hos f.eks. idrettskretsen, revisor, regnskapsfører og/eller kontrollkomite.

INNTEKTER OG INNBETALINGER

Medlemskapregister

Bjørnevatn IL benytter tjenesten KlubbAdmin som er idrettens løsning for medlemsadministrasjon i idrettslag. Ref. klubbhåndbok

Medlemskapsavgift

Medlemskontingent har for tiden følgende satser:

Familie:

600

Aktiv senior:

400

Aktiv barn og ungdom (under 19 år i regnskapsåret):

300

Støttemedlem:

250

Pensjonist:

200

Æresmedlemmer og deres ektefeller betaler ikke medlemsavgift.

0

Treningsavgift

Satser for treningsavgift vedtas av styret og publiseres på klubbens hjemmeside.

Innkreving av treningsavgifter foretas også gjennom Min idrett på bakgrunn av medlemslistene som oppmenn/lagsansvarlig leverer til klubbens medlemsansvarlige til avtalte frister.

Treningsavgiften er for tiden følgende:

Gruppe

Avgift

Søskenrabatt

Allidrett, barnelek i gymsal

300

150

Barn under 13 år (i regnskapsåret)

1000

250

Ungdom 13-20 år

1500

500

Senior herre

2000

0

Lagleder/oppmenn har ansvar for å oppdatere spiller lister 15. januar og 15. august slik at innkreving og purring av avgifter skjer korrekt..

Egenandeler

Egenandeler inngår ikke som del av klubbens budsjett for ordinær klubbdrift til treninger og seriekamper.

Egenandel i barnefotball skal bare benyttes i unntakstilfeller. Det er normalt at foreldre i barnefotballen som en egenandel selv arrangerer reisen for sitt barn til kamper og turneringer.

Egenandel kan velges som en begrenset del-finansiering av kostnader for ungdomslag til reiser, mat og overnatting ved turneringsspill utenom ordinært seriespill. Egenandel skal over året ikke overstige kr 1500 pr ungdoms spiller.

Egenandel føres som egen linje i evt inntektspost i budsjett reiseregnskap.

Sponsormidler

Alle sponsoravtaler skal organiseres av klubbens Markedsgruppe, og inntektene for dette fordeles av klubbens styre. Det er ikke anledning for noen lag i klubben å søke sponsormidler uten at dette på forhånd er godkjent av styret.

Markedsgruppa sender skriftlig informasjon til kasserer vedrørende sponsorer, avtalte sponsorbeløp og terminer.

Oversikt over klubbens sponsorer ligger som vedlegg til økonomihåndbok.

Offentlige tilskudd, kulturmidler, private fond med mere.

Det er klubbens styre som søker om offentlig tilskudd eller økonomisk støtte fra annen relevant offentlig eller privat fond. Budsjettering av slike inntekter må skje svært nøkternt etter en fordelingsnøkkel som styret bestemmer. Som hovedregel vil inntekten gå til den avdeling som er berettiget slik støtte eller tilskudd.

Tilskuddstyper kan være:

 • MVA kompensasjon
 • Lokale aktivitetsmidler (LAM)
 • Diverse aktivitets og kulturmidler (SVK)
 • Spillemidler til anlegg og utstyr
 • Grasrotandel
 • Midler fra ulike private / offentlige stiftelse

Kontantsalg (kiosksalg, billetter, klubbeffekter etc)

Klubbens kasserer skal se til at alle klubbens kontantsalg kasser har en kasseansvarlig som gjennom en periode eller sesong sørger for at kassen er tilgjengelig for de kamper eller arrangement der de skal benyttes.

Kassene skal normalt være oppsatt med et fast beløp veksel, bruksanvisning for bankterminal og vips samt oppgjørsskjema for kontantsalg.

Ansvarlige for kontantsalget leverer kasseoppgjør (minus evt avtalt beløp veksel) med utfylt oppgjørsskjema til kasserer.

Vipps benyttes som betalingsmetode når dette er klargjort av salgsansvarlig. Klubben benytter flere Vippskontoer som skiller forskjellige avdelinger / type salg.

Oppgjør fra Vipps salg føres i egen kolonne i kasseoppgjørs skjema.

Kasserer har overordnet ansvar for klubbens bruk av Vips. Ref ansvarsmatrise.

Klubben benytter betalingsterminal. Styret må holde seg informert om beste og billigste måte å holde terminaler i drift. Bruksanvisning for bankterminaler skal ligge i alle kontantkasser.

Salg via bankterminal føres i oppgjørsskjema som egen linje i kolonne for terminal/konto.

Kvittering fra avstemming av bankterminal (z-rapport) legges ved som dokumentasjon til oppgjørsskjema.

Kasseoppgjørs skjema, navn på kasseansvarlige, Vips kontoer, bruksanvisning bankterminal etc. er vedlegg til økonomihåndboken.

Lotteri og bingo

Ved gjennomføring av lotteri og/eller bingo i regi av Bjørnevatn IL skal regelverk i hht Lotteri- og stiftelsestilsynet følges.

Melding om smålotteri må sendes elektronisk til Lotteritilsynet. Gevinstandel bør utgjøre minst 25 % av planlagt omsetning ved lotteri.

Oppgjøret føres på klubbens oppgjørsskjema, der all nødvendig informasjon og konteringsstreng føres inn og leveres kasserer.

Ref: https://lottstift.no/nb/lotteri-og-bingo/ulike-typer-lotteri/smalotteri-2/

Salg av varer og tjenester (utgående fakturering):

Ved omsetning av varer og tjenester utsteder idrettslaget en utgående faktura. Idrettslaget benytter fakturaprogram nevnt i kapittel om Regnskaps- og fakturaprogram og det er Regnskapsfører som utsteder og sender faktura.

Den som er ansvarlig for ulike typer avtaler i idrettslaget eller andre som ønsker noe fakturert fra idrettslaget, fyller ut et fakturagrunnlag som overleveres kasserer eller regnskapsfører. Fakturagrunnlag må inneholde korrekt faktura adresse, mailadresse, fakturabeløp og konteringsopplysning.

Regnskapsfører rapporterer evt manglende innbetalinger til styret. Budsjettansvarlig for den avdeling som fakturerer, er ansvarlig for å purre opp ubetalte fakturaer.

Mal for Fakturagrunnlag ligger som vedlegg til økonomihåndboken.

Dugnader

Dugnader er en viktig inntektskilde for klubben og det budsjetteres normalt med noe dugnadsinntekt i flere avdelinger. Budsjettansvarlige for hver avdeling må se til at budsjettert dugnadsarbeid gjennomføres i løpet av regnskapsåret. Inntekter fra dugnader i regi av idrettslaget skal inngå i det ordinære årsregnskapet.

Klubben har et mål om å inngå langsiktige avtaler som sikrer faste dugnader der medlemmene kjenner til hva som skal gjøres.

Inntekt fra dugnader som de enkelte lag i barne- og ungdomsavdelingen gjennomfører kan ha som formål å dekke inntekt i klubbens budsjettet for avd 300, men kan også være ekstra inntekt for å kunne øke aktiviteten for laget.  Inntekten fra en slik «ekstra» dugnad skal inngå i årsregnskapet for klubben på samme måte som all annen inntekt, men midlene disponeres av laget som gjennomfører dugnaden ved at dette konteres på korrekt avdeling og lag i regnskapet. Eventuelt kan regnskapsfører periodiserer dette til neste års forbruk i årsregnskapet.

Ved alle typer dugnad skal det utpekes en dugnadsansvarlig som skal levere oppgjørsskjema og innsamlet beløp til kasserer.

Benytt oppgjørsskjema og før inn dato, lag som har deltatt, hva dugnaden har bestått i, om det er kostnader eller inntekter som har gått rett mot klubbens bankkonto og kontantutlegg / inntekter. Alle kvitteringer for utlegg og inntekter (pantekvitteringer og telleskjema for kontantinntekter) er NØDVENDIGE vedlegg til Oppgjørsskjema.

Overføring av penger fra dugnad direkte til hovedkonto:

Dersom dugnadsansvarlig ønsker å overføre kontanter fra dugnadsarbeid (eks oppgjør fra flaskeinnsamling) direkte til klubbens hovedkonto, kan dette skje fra dens privat bankkonto dersom overføringen merkes tydelig (BIL-Dugnadsnavn-Dato-Lag), og korrekt utfylt oppgjørsskjema med kvittering fra transaksjonen som vedlegg leveres kasserer samme dag.

Overlevering av kontanter fra dugnad til kasserer:

Innsamlede kontanter på alle typer dugnad føres inn på oppgjørs skjema som attesteres av 2 personer og leveres kasserer, som klargjør for innskudd på bank og regnskapsføring.

Kontanter – huskeliste:

 • Kontanter leveres kasserer
 • Regnskap MÅ vedlegges (det må klart fremkomme på regnskapet hvilket beløp som leveres kasserer).
 • Kontanter leveres med maks 50 kroner i mynt. Vi har ikke anledning til å levere mer enn dette beløpet i mynt i nattsafe. Det vil si at dugnadsansvarlig har ansvar for å veksle slik at myntbeløpet er innenfor grensa. Sedler er det ingen grense på.
 • Kontanter kan IKKE leveres i postkassa til kasserer! Avtal levering.

Kompensasjon for merverdiavgift
Informasjon om momskompensasjonsordningene finner du på skatteetatens sider.

Innbetalinger

Innbetalinger som gjøres til idrettslagets bankkonto skal normalt dokumenteres med grunnlag som avtaler, kontrakter eller lignende.

Dersom det kommer innbetalinger uten underliggende dokumentasjon, må dette skaffes til veie. Kasserer varsler om slike forhold til styret og budsjettansvarlig for gjeldende inntekt skal fremskaffe nødvendig dokumentasjon.

Det vil være mulighet for klubbens medlemmer å gjøre innbetalinger direkte til klubbens konto etter avtaler mellom kasserer og de enkelte lag / avdelinger.

KOSTNADER OG UTBETALINGER:

Inngående faktura

Alle inngående fakturaer skal først registreres av kasserer og deretter distribueres til budsjettansvarlig for den avdeling som har pådratt seg kostnaden.

Budsjettansvarlig attesterer for at produktet/varen/tjenesten er levert i henhold til bestilling og at fakturabeløp er korrekt.

Det er god skikk å informere hvem/hva/hvor varen er benyttet. Kontostreng skal påføres.

Ref punkt om regnskapsbilag.

Alle fakturaer skal være stilet til idrettslaget. Hvis tilstiling (navn på idrettslag, adresse osv.) er feil, skal leverandør kontaktes for å få ny faktura med korrekt tilstiling.

Utgiftsrefusjoner

Ved refusjon av utlegg skal bilagene/kvitteringene festes på en regning / skriv der mottakers navn, adresse, kontonummer og beløp fremkommer tydelig. Videre må det fremgå hva kjøpet gjelder, evt hvilket lag / arrangement det tilhører. Regningen signeres av den som krever penger refundert, attesteres av budsjettansvarlig for gjeldende avdeling i henhold til idrettslagets fullmaktmatrise og utbetales av kasserer.

Refusjon av kontantutlegg på arrangement kan skje fra kontantkasse. Ved utbetalinger skal regnskapsbilaget alltid signeres av mottaker. Oppgjør føres i egen post / linje på kontantoppgjørsskjema for arrangementet.

Varekjøp

For varer som er kjøpt inn for videresalg, fører idrettslaget varelagerliste. Varelageret telles opp pr 31.12, og det er idrettslagets standardiserte varetellingsliste som skal benyttes.

Varetellingslisten skal leveres kasserer i forbindelse med årsoppgjøret pr. 31.12 og skal inneholde en oversikt over alle varer på varelageret.

Varetellingsliste ligger som vedlegg til idrettslagets økonomihåndbok.

Kjøp av utstyr og eiendeler

Bjørnevatn IL fører ikke utstyrs- og eiendelsoversikt, og teller ikke opp slikte verdier i forbindelse med årsregnskap.

Styret er ansvarlig for å iverksette slike tiltak dersom det vurderes som nødvendig og korrekt i forhold til regelverk knyttet til regnskap og skatt.

Utbetalinger

Alle utbetalinger skal signeres elektronisk av personer med fullmakt iht fullmakts-matrisen.

Lagkasse

Det er ikke anledning for noen lag eller avdelinger i BIL å opprette egne / private bankkonto til «lagkasse».

Dersom et lag trenger å disponere midler fra klubbens bankkonto, kan uttak av penger skje mot skriftlig budsjett / e-post med begrunnelse fra lagleder / oppmann som bilag, attestert av budsjettansvarlig.

LØNN OG YTELSER

Ansettelsesforhold

Bjørnevatn IL har pr dato ingen ansatte og betaler derfor ikke ut lønn eller avgifter knyttet til ansettelsesforhold.

Dersom idrettslaget ansetter medarbeidere, plikter styret å se til at klubben følger lovverk knyttet til ansettelsesforhold, samt oppdaterer økonomihåndboken på dette temaet. (j.fr. mal fra NIF)

Næringsdrivende

I de tilfellene idrettslaget kjøper tjenester fra selvstendig næringsdrivende, som enkeltpersonforetak, har klubben ikke plikter knyttet til vanlige ansettelsesforhold.

Styret plikter å se til at slike avtaler følger gjeldende regelverk.

Utgiftsgodtgjørelse

Klubben kan godtgjøre medlemmers merkostnader dersom slike er medtatt i årsbudsjett eller som følge av spesifikt vedtak i klubbstyret.

Utbetalinger inntil grensebeløpet (kr 10 000 pr 01.01.16) til dekning av et medlems merkostnader er ikke opplysningspliktig eller skattepliktig.

Utbetalinger som overstiger grensebeløpet er oppgavepliktig, og skal derfor IKKE forekomme.

Idrettslaget registrerer alle utbetalinger av utgiftsgodtgjørelse og er pliktig til å innberette beløp dersom grensene for opplysningsplikt nås.

Kjøregodtgjørelse

Klubben har vedtatt egen sats for godtgjørelse for kjøring med egen bil i klubbens tjeneste. Dette gjelder i første rekke kjøring til møter og kurs for klubbens tillitsvalgte.

Km-godtgjørelse kjøring med egen bil kr 2,60 pr kilometer. (pr. 01.01.2018)

Idrettslaget benytter ikke standardisert reiseregning. Krav om dekning av km-godtgjørelse begrunnes med hvem-hva-hvor og sendes som e-post eller skriftlig regning til budsjettansvarlig som attesteres, konterer og videresender til kasserer for anvisning og utbetaling.

Godtgjørelse for kjøring til kamper eller turneringer med privat bil er det pr dato ingen klubbvedtak på. Dette administreres til enhver tid av adm leder i senioravdeling / barn- og ungdomsavdeling.

Dommerregninger

Utstyrsgodtgjørelse til klubbens dommere kan utbetales som skattefri godtgjørelse inntil kr. 2 400 kroner per år (2014-sats). Dette gjøres eter søknad som stiles klubben v/styrets leder.

Dommere kan ikke kreve å få dommeroppgjør utbetalt kontant rett etter kamp. Godtgjørelse utbetales til dommerens bankkonto av klubbens kasserer innen rimelig tid.

Ved utbetaling til dommer for utført dømming er det nødvendig med en standardisert dommerregning som viser dato, dommerens fulle navn, adresse, bankkontonummer, beløp og hvilken kamp(er) det gjelder. Lagleder for aktuell kamp attesterer og sender til adm leder for yngres / senior som anviser, konterer og sender til kasserer for utbetaling.

Det er en god tradisjon at vi i BIL tilbyr dommere en gratis drikke i pause / etter kamper.

Merverdiavgift

Bjørnevatn idrettslag driver normalt omsetning som ikke er merverdiavgiftspliktig.

Styret har ansvar for at eventuell mva pliktig omsetning blir handtert korrekt.

For generell informasjon om merverdiavgift for idrettslag og om når avgiftsbestemmelsene gjelder: https://www.skatteetaten.no/Bedrift-og-organisasjon/avgifter/merverdiavgift/slik-fungerer-mva/merverdiavgift-for-veldedige-og-allmennyttige-organisasjoner/

Skatt

Idrettslaget er i utgangspunktet ikke skattepliktig, men dersom idrettslaget har ansatte, utbetaler honorarer, kjøregodtgjørelse el. kan dette medføre innberetningsplikt og plikt til å betale arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk. Se Skatteetatens informasjon om skatt og frivillige.

REVISJON:

[Så lengde Bjørnevatn IL defineres som lite etter NIFs lov]

Årsmøtet i BIL velger hvert år 2 revisorer for revisjon av siste års årsregnskap. Ref protokoll årsmøte.

Mal for valgt revisors revisjonsberetning og sjekkliste for valgt revisor ligger som vedlegg til idrettslagets økonomihåndbok.

KONTROLLKOMITE:

Så lengde idrettslaget defineres som lite etter NIFs lov, har vi ikke kontrollkomite.

VEDLEGG

Vedlegg til økonomihåndbok Bjørnevatn IL:

1.     Fullmaktsmatrise i Bjørnevatn IL

2.     Årshjul

3.     Kontoplan

4.     Styrets årsberetning 2018

5.     Klubbens årsregnskap 2018

6.     Budsjett 2019

7.     Skjema – reiseregnskap

8.     Skjema – kontantoppgjør

9.     Skjema – fakturagrunnlag utgående faktura

10.  Skjema – varetelling papir og klubbeffekter

11.  Skjema – Vippskontoer

12.  Skjema – kasseansvarlig inneværende sesong (kontantkasser).

13.  Skjema – Sponsorer – oversikt som viser navn på sponsorer.

14.  Skjema – valgt revisors revisjonsberetning

15.  Skjema – Sjekkliste revisor

16.  Bruksanvisning bankterminal

17.  Klubbrutine BIL – kjøregodtgjørelse

18.  Standard NFF skjema dommeroppgjør

KVALITETSKLUBB

Bjørnevatn IL startet arbeidet med kvalitetsklubb i desember 2015.

Kvalitetsklubb er et konsept som gir retningslinjer for utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene og samarbeidet mellom klubb og forbund.

Helge Bækø er ansvarlig for kvalitetsklubb for Bjørnevatn IL. Ønsker du å bidra? Ta kontakt med han på telefon 97977286 eller mail helge@bjornevatn-il.no

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. For å besøke denne siden, må du akseptere bruk av informasjonskapsler.